سیر علمی,علمي سير

محصلان پوهنحٔی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تابش تحت رهنمایی محترم استاد محمد یوسف شهاب در محکمه علنی متهمین فساد اداری که در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری دایر گردیده بود، اشتراک نمودند. محصلان از جریان این محکمه معلومات مفید علمی را کسب نمودند.

د تابش پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځۍ محصلينو، د محترم استاد محمد يوسف شهاب ترلاښوونې لاندې په ادارې فسادو تورن کسانو په څرګنده (علني) محکمې کې، چې د درنو جرمونو په وړاندې مبارزه کې د عدلي او قضايي په مرکز کې جوړه شوې وه، ګډون وکړ. محصلینو د نوموړی محکمې له بهير څخه ګټور علمي معلومات ترلاسه کړل.

 

FIND US ON FACEBOOK