ما را در فیس بوک دنبال کنید

 

 پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی بتاریخ 16/8/1388 با داشتن دو دیپارتمنت :

 • قضاوڅارنوالی
 • اداری ودیپلوماسی

  درچوکات پوهنتون تابش به گونه یک پوهنځی مستقل تاسیس گردیده است.

پوهنځی حقوق و علوم سیاسی در نظام تحصیلی افغانستان طی هشت سمستر و به مدت چهار سال به سویه لسانس تدریس می گردد. معمولاً محصلین حقوق و علوم سیاسی در نهادهای تحصیلی کشور تا پایان سمستر چهارم بطور مختلط درس می خوانند و در سمستر پنجم به دیپارتمنت های اداری و دیپلماسی و قضأ و څارنوالی رشته بندی می شوند.

اهداف کلی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی:

پوهنتون تابش رسالت خویش می داند تا زمینه و بستر مناسب را جهت تدریس، تربیه و ارایه خدمات تحصیلی با معیارهای تأیید شده جهانی و منطقه ای برای محصلین در این نهاد تحصیلی با برداشتن گام های استوار و اکادمیک تعهد نماید، پوهنځی حقوق و علوم سیاسی تلاش می ورزد تا کسانیکه از این نهاد علمی بدرجه لسانس سند فراغت بدست می آورند، ظرفیت و توانایی بهتر ارایه خدمات حقوقی و سیاسی را بصورت حرفه ای و تخصصی آن دارا باشند.

پوهنځی حقوق و علوم سیاسی طبق نیازهای روز تحصیلی در نظر دارد تا دیپارتمنت های بیشتری را زیر چتر پوهنځی حقوق و علوم سیاسی ایجاد نماید؛ چون وقتی ممکن خواهد بود که خدمات بصورت تخصصی عرضه گردد که ما مطابق استاندرد های رایج اکادمیک فعالیت کنیم.

پوهنځی حقوق و علوم سیاسی خود را متعهد می داند تا زمینه ها، ابزار و سهولت های لازم را جهت آموزش و تربیه بهتر محصلین  فراهم سازد.

این پوهنځی با پیگیری اهداف انکشافی و دراز مدت خویش می خواهد افراد متخصص، متعهد و نخبه را در عرصه های قضا، څارنوالی، اداری، سیاسی و دیپلماسی تربیه نماید، و به جامعه و کشور عزیزما افغانستان تقدیم نماید. قابل تذکر است که اهداف و مرام ما به گونه ای تدوین و ترتیب شده است که در آن ارزشهای دین مقدس اسلامی، انسانی، منافع و سعادت تمامی شهروندان کشور در نظر گرفته شده است. خوشبختانه دیدگاه پوهنتون تابش در این زمینه خیلی ها روشن و واضح  وهر آن در تلاش این است که با گذشت هر روز شاهد تغییر وتحول مثبت در این راستا باشد.

 البته خاطرنشان باید ساخت که اهداف ومرام پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون تابش طوری طراحی وبرنامه ریزی شده است که در آن منافع کل  شهروندان وجامعه افغانستان درپرتو اساسات و ارزشهای مادی و معنوی این کشور گنجانیده شده است.

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی تابش باور کامل دارد که این کشور را در آینده نزدیک با موجودیت چنین جوان تحصیل کرده به قلعه های ترقی خواهد رسانید.

در فرجام یکبار دیگر پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون تابش صادقانه تعهد می‏سپارد تا به اهداف و مرامی که  دراین نبشته تذکر به عمل آمده در جهت اجرایی کردن و تحقق آن با تلاش های صادقانه و مدبرانه حرکت خواهد کرد.

اهداف آموزشی

الف: اهداف آموزشی دیپارتمنت اداری ودیپلماسی:

غایت تعیین شده دیپارتمنت (اداری و دیپلماسی)پوهنځی حقوق و علوم سیاسی تربیه کادر های مسلکی و حرفه ای در عرصه های؛ حقوق بین الملل، اصول روابط بین الملل، پالسی جهانی، جهانی شدن، سیاست خارجی و ابزار های آن جهت تأمین منافع ملی کشور است. محصلین این دیپارتمنت بعد از پایان هشت سمستر و چهار سال تحصیلی در نهاد های مرتبط با رشته تحصیلی شان ( وزارت امور خارجه ) به کار گماشته می شوند.

 • تربیه ای رهبران سیاسی آگاه و متخصص جهت معیاری ساختن مبارزات سیاسی و مدنی در جامعه.
 • آموزش تدوین کننده گان سیاست خارجی جهت، تعریف و تدوین سیاست خارجی کشور با در نظر داشت پارادایم ها و مولفه های متحول در عرصه سیاست بین الملل.
 • تربیه ای پالیسی سازان مسلکی و حرفه ای در عرصه سیاست خارجی.
 • آموزش و تربیه ای دیپلمات ها و کنسول های متخصص و مسلکی.
 • تربیه ای مذاکره کننده گان حرفه ای برای چانه زنی تأمین حفظ و تداوم منافع ملی کشور.
 • آموزش کادر علمی و مسلکی در بخش های حکومت داری خوب.
 • تربیه ای افراد متخصص جهت نماینده گی مردم در شورای ملی کشور.
 • آموزش و تربیه ای حقوق دانان در عرصه بین المللی.
 • تربیه ای آگاهان مسلکی در عرصه های؛ حقوق اساسی، مدنی و بشری مردم.
 • آموزش مدیران مسلکی در عرصه های اداره عامه.

ب: اهداف آموزشی دیپارتمنت قضأ وڅارنوالی

دیپارتمنت (قضأ وڅارنوالی) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون تابش جهت ارتقأ ظرفیت های قضأیی، عدلی،  جرم یابی  و وکالت دفاع در کشور به آموزش و تربیه افراد ذیل می پردازد:

 • آموزش و تربیه قانونگذاران خبیر و مسلکی.
 • تربیه ای افراد متخصص و متعهد در عرصه قضأ، جهت داوری و قضاوت منصفانه.
 • آموزش مسلکی و حرفه ای در بخش های څارنوالی.
 • تربیه ای وکلای مدافع جهت حل مشکلات حقوقی و مدنی شهروندان.
 • آموزش مشاورین حقوقی برای نهاد های دولتی و کمپنی های تجارتی خصوصی.
 • تربیه ای کادر های حرفه ای در عرصه های کریمینالیستیک و کریمینالتخنیک.
 • آموزش و تربیه افراد متخصص سیاسی و حقوقی جهت آگهی، و فعالیت های حقوقی، مدنی و سیاسی در کشور.
 • تربیه افراد مسلکی و بادانش جهت نمایندگی در شورای ملی کشور.
 • اموزش افراد جهت رسیدن به یک جامعه که راه ورسم قانویت حاکمیت پیدا نموده وبتوانیم ازاین طریق از ناملایمات وهنجار های که از اثر عدم اگاهی ها به وجود می اید کاهش یابد.
 • تربیه افراد در اجتماع جهت کاهش میزان جرم پذیری زیرا از یک جهت قوانین وضع میگردد واز طرف دیگر سطح اگاهی ها بلند رفته باعث کاهش جرایم میگردد.

آمار استادان:

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی دارای 25 تن استادان مجرب ودانشمند هم از ذکور واناث دارای رتب علمی و در سطوح درجه های تحصیلی (دوکتورا ، ماستری ولسانس) مصروف تدریس میباشند.