لایحه امتحانات

 لايحه‌ى امتحانات مؤسسات تحصيلات عالى

ماده‌ى اول:

امتحان طبق اين لايحه روشى است كه به وسيله‌ى آن درجه‌ى كسب دانش يا مهارت عملى محصلان در يك دوره‌ى معين تحصيلى ارزيابى مى‌شود.

ماده‌ى دوم:

امتحانات مختلف طبق این لايحه در جريان و ختم سمستر گرفته مى‌شود.

ماده‌ى سوم:

مقام‌هاى منظور كننده‌ى تقويم امتحانات مندرج اين لايحه عبارت اند از:

 1. امتحانات صنفى: به اساس اعلان امتحان توسط استاد مضمون.
 2. امتحانات وسط سمستر: به اساس تأييد شوراى علمى پوهنځى.
 3. امتحانات نهايى: به اساس فيصله‌ى شوراى علمى مؤسسه‌ى تحصيلى عالى و موافقه‌ى وزارت تحصيلات عالى.

ماده‌ى چهارم:

بررسى از جريان امتحانات توسط كميته‌هاى آتى صورت مى‌گيرد:

 1. امتحانات وسط سمستر و نهايى به سطح پوهنځى از جانب كميته‌ى امتحانات به انتخاب شوراى علمى پوهنځى.
 2. امتحانات سمستر به سطح مؤسسه‌ى تحصيلى از جانب كميته‌ى مركزى امتحانات به انتخاب شوراى علمى مؤسسه تحصیلی.

ماده‌ى پنجم:

وظايف كميته‌هاى امتحانات:

 1. بررسى از نظم امتحانات
 2. همكارى در قسمت برگزارى به موقع امتحانات
 3. كميته‌ى امتحانات پوهنځى وظيفه دارد تا يك هفته پيش از آغاز امتحانات نهايى نصاب حاضرى پوهنځى‌هاى مربوط را ملاحظه و محرومان و غايبان را تثبيت نمايد و نتيجه را به منظور تائيد از طرف كميته‌ى مركزى امتحانات به معاونيت امور محصلان ارسال نمايد.
 4. بررسى، ارزيابى و تطبيق موادى كه از جانب مراجع ذيصلاح به آن‌ها سپرده مى‌شود.
 5. ملاحظه‌ى مطابقت سوال‌هاى هر مضمون با شرايط پيشبينى شده در اين لايحه.
 6. ارزيابى و رفع شكايات در رابطه به برگزارى امتحانات.
 7. ارائه‌ى گزارش به مراجع مربوط و شوراهاى علمى پوهنځى و مؤسسه‌ى تحصيلات عالى.
 8. كميته امتحانات مؤسسه تحصيلى از جريان امتحانات نظارت نموده و در مورد شكايات و كمبودى‌ها گزارش مى‌دهد.

ماده‌ى ششم:

انواع امتحانات در مؤسسه‌ى تحصيلات عالى عبارت است از:

 1. امتحان‌هاى صنفى و وسط سمستر.
 2. ارزيابى كارهاى خانگى.
 3. ارزيابى نتيجه‌ى كارهاى لابراتوارى، تطبيقات، سيمينارها، پروژه‌هاى صنفى و كارهاى علمى و عملى.
 4. ارزيابى سيمينارها و كنفرانس‌هاى صنفي
 5. ارزيابى پروژه‌هاى صنفى و ساير فعاليت‌هاى علمى و عملى.
 6. امتحانات نهايى.
 7. ارزيابى پايان‌نامه‌ها و تيزس‌ها.

ماده‌ى هفتم:

چگونگى گرفتن امتحانات صنفى حسب آتى است:

 1. امتحانات صنفى مندرج اين لايحه عبارت از امتحان يا امتحاناتى است كه از آغاز دروس تا شروع امتحانات نهايى از محصلان گرفته مى‌شود.
 2. امتحانات صنفى در ساعت درسى هر مضمون گرفته مى‌شود و مانع جريان عادى دروس ساير مضامين نمى‌گردد.

ماده‌ى هشتم:

چگونگى گرفتن امتحانات وسط سمستر حسب زير است:

 1. از هر مضمون در وسط سمستر يك امتحان به نام وسط سمستر گرفته مى‌شود.
 2. هرگاه محصلان در امتحان وسط سمستر غايب باشند، چانس دوم براى شان داده مى‌شود. اما نمره‌ى آن از (70) فيصد نمره‌ى اصل امتحان وسط سمستر محاسبه مى‌گردد.
 3. مدت امتحان وسط سمستر تابع تعداد مضامين همان سمستر است و حد اكثر از پانزده روز تجاوز نمى‌نمايد.
 4. امتحانات چانس دوم وسط سمستر يك هفته بعد از ختم امتحان چانس اول وسط سمستر گرفته مى‌شود و حد اكثر در طى يك هفته خاتمه مى‌ یابد.
 5. امتحانات وسط سمستر مانع جريان عادى دروس شده نمى‌تواند.

ماده‌ى نهم:

ساير امتحانات:

پوهنځى‌ها طبق شرايط خاص خويش مى‌توانند يك يا چندين امتحان ديگر مندرج ماده‌ى ششم اين لاحيه را در جريان سمستر حتمى قرار بدهند. چگونگى اخذ چنين امتحانات در آغاز سمستر از جانب شوراى علمى پوهنځى تصريح مى‌گردد.

ماده‌ى دهم:

طرز برگزارى امتحانات نهايى قرار ذيل است:

 1. امتحان نهايى عبارت از امتحانى است كه در ختم هر سمستر طبق تقويم آن از محصلان همان دوره گرفته مى‌شود.
 2. مدت امتحان نهايى حداكثر در يك سمستر سه هفته مى‌باشد.
 3. دروس تا شروع امتحان نهايى در هر سمستر به طور عادى و بدون وقفه ادامه مى‌ىابد.

ماده‌ى يازدهم:

طرز گرفتن امتحان نهايى قرار ذيل است:

 1. امتحان مى‌تواند نظر به ايجابات مضمون، تحريرى و تقريرى و يا هر دو باشد كه از طرف شوراى علمى پوهنځى تعيين مى‌گردد.
 2. در صورتى كه شوراى علمى پوهنځى براى يك مضمون معين امتحان تقريرى را تصويب نمايد، اين امتحان توسط هيأت ممتحن كه از جانب شوراى علمى پوهنځى تعيين مى‌گردد به شمول استاد مضمون اخذ مى‌شود.
 3. در امتحان تحريرى طبق ايجابات مضمون از انواع مختلف سوال‌ها (صحيح و غلط، چند جوابه، پُر نمودن خاليگاه، تعريف، تشريح و يا محاسبه) كار گرفته مى‌شود.

ماده‌ى دوازدهم:

شرايط شمول در امتحان نهايى (چانس اول) عبارت اند  از:

 1. محصلانى در امتحان نهايى شامل شده مى‌توانند كه حداقل (75) فيصد ساعت درسى مضامين را حاضر باشند.
 2. هرگاه محصل در اثر وقوع كدام حادثه‌ى ناگوار يا غير مترقبه متحمل آسيب‌هاى شديد جسمى گردد كه باعث غيابت مسلسل شده و نتواند نصاب حاضرى مندرج بند (1) اين ماده را تكميل كند و اين حالت براى پوهنځى به اساس اسناد و شواهد عينى معلوم باشد و مورد تأييد آن قرار گيرد، در اين صورت مدت چنين غيابت به اساس تصويب شوراى علمى پوهنځى به تأجيل يكساله‌ى محصل محاسبه مى‌شود.
 3. در صورتى كه محصل اناث متأهل بنابر وضع حمل نتواند نصاب حاضرى مندرج بند (1) اين ماده را تكميل نمايد و باردارى و وضع حمل نامبرده براى پوهنځى مستند و مشهود باشد و مورد تأييد آن قرار گيرد، در اين صورت چنين مدت غيابت به اساس تصويب شوراى علمى پوهنځى به تأجيل يك ساله‌ى موصوفه محاسبه مى‌شود.
 4. محصلانى كه از تأجيل مندرج بند (2) و (3) اين ماده مستفيد مى‌گردند، مستحق تأجيل بعدى نمى‌باشند.
 5. تكميل شرايطى كه مؤسسه‌ى تحصيلى مطابق به طرزالعمل داخلى خود وضع مى‌نمايد.

ماده‌ى سيزدهم:

امتحان نهايى داراى خصوصيات ذيل است:

 1. وقت معين براى هر مضمون.
 2. هيأت امتحان (ممتحن و مميز).
 3. تثبيت انواع سوال‌ها.
 4. فقره‌هاى 1، 2، 3 اين ماده به وسيله‌ى شوراى علمى پوهنځى تعيين مى‌شود.
 5. امتحان تقريرى در حضور هيأت امتحان گرفته مى‌شود و نتيجه‌ى آن به اداره‌ى پوهنځى سپرده مى‌شود.
 6. نتيجه‌ى امتحان نهايى هر مضمون حداكثر در طى سه روز پس از سپرى شدن امتحان تكميل و به اداره سپرده مى‌شود.
 7. نمرات در شقه‌ى امتحانات بدون قلم خورده‌گى، خراش و تراش درج مى‌گردد.
 8. نمرات پس از درج در شقه‌ى امتحانات، توسط كميته‌ى امتحانات و مديريت تدريسى پوهنځى مربوطه در جدول توحيد نمرات درج مى‌گردد.
 9. هر صفحه‌ى جدول توحيد نمرات توسط اعضاى كميته امتحانات پوهنځى، صفحه‌بندى و امضاء گرديده و توسط رياست پوهنځى ملاحظه شد مى‌گردد.
 10. درج نمرات در شقه و جدول توحيد به وسيله‌ى پنسل اعتبار ندارد.
 11. نتيجه امتحان نهايى هر مضمون پس از مواصلت به اداره‌ى پوهنحى از طرف آن اداره اعلان مى‌گردد.

ماده‌ى چهاردهم:

نمره‌ى امتحان هر مضمون قرار ذيل توضيح مى‌گردد:

 1. نمره‌ى مجموعى امتحان در هر مضمون از صفر تا صد مى‌باشد.
 2. حداقل نمره‌ى كاميابى براى هر مضمون پنجاه است.
 3. نمرات بند (1) و (2) اين ماده عبارت از مجموع نمراتى مى‌باشد كه در ماده‌ى ششم اين لايحه پيشبينى شده است.
 4. نمرات امتحان نهايى يك مضمون كمتر از (60) و يا بالاتر از (70) در صد مجموع نمرات همان مضمون بوده نمى‌تواند، (30) تا (40) فيصد نمرات به ساير امتحانات مندرج اين لايحه اختصاص مى ‌یابد.

ماده‌ى پانزدهم:

آن عده از محصلانى كه در امتحان به وقت معين قبل از توزيع سوال‌ها حاضر نگردند، حق شمول را در همان امتحان ندارند و غير حاضر حساب مى‌شوند.

گرفتن حاضرى در هر امتحان حتمى است.

ماده‌ى شانزدهم:

چگونگى شمول در امتحان مشروطى و شيوه‌ى اخذ آن حسب زير توضيح مى‌گردد:

الف) امتحان مشروطى اول (چانس دوم):

 1. محصلانى در امتحان مشروطى اول شامل مى‌شوند كه در كمتر از سه مضمون امتحان نهايى پايين‌تر از (50) نمره گرفته باشند.
 2. آن شمار محصلانى كه حق شمول را در امتحان نهايى حاصل نموده اند، اما بنابر معاذيرى در يك يا چند و يا تمام امتحانات مضامين غير حاضر باشند.
 3. محصلان شامل فقره (1) و (2) اين ماده صرف براى يكبار حق شمول را در امتحان مشروطى دارند.
 4. امتحان مشروطى اول در دو هفته‌ى اخير رخصتى‌ها گرفته مى‌شود و از (15) روز تجاوز نمى‌كند.

ب) امتحان مشروطى دوم (چانس سوم):

 1. محصلانى شامل امتحان مشروطى دوم (چانس سوم) مى‌شوند كه صرف در يك مضمون امتحان مشروطى اول كمتر از (50) نمره گرفته باشند و يا در يك مضمون غايب باشند.
 2. آن عده محصلانى كه حق شمول را در امتحان مشروطى اول حاصل نموده اند، اما بنابر معايزى به امتحان مذكور حاضر شده نتوانسته اند، به شرطى شامل امتحان مشروطى دوم مى‌گردند كه غيابت آن‌ها موجب انفكاك دايمى شان شود.
 3. امتحان مشروطى دوم در ده روز اول آغاز سمستر تكميل مى‌گردد.
 4. محصلانى كه حق شمول را در امتحان مشروطى دوم حاصل نموده اند دروس سمستر جارى را الى ابلاغ نتيجه‌ى امتحان طور عادى ادامه مى‌دهند.

ماده‌ى هفدهم:

محصلان تحت شرايط ذيل ناكام سمستر محسوب مى‌گردند:

 1. هرگاه به اساس تكميل نكردن نصاب (75) فيصد حاضرى از شمول در امتحان نهايى محروم گردند.
 2. هرگاه در امتحان نهايى در بيشتر از دو مضمون نمره‌ى كمتر از (50) گرفته باشند.
 3. هرگاه در امتحان مشروطى اول در بيشتر از يك مضمون كمتر از (50) گرفته باشند.
 4. هرگاه در يك مضمون در امتحان مشروطى دوم كمتر از (50) حاصل نمايند.
 5. غايب امتحان مشروطى اول به شرط آنكه اين غيابت موجب انفكاك دايمى او نگردد.
 6. در صورتى كه بدون داشتن تأجيل، غايب سمستر درسى باشد.
 7. غايب همه امتحانات.

ماده‌ى هجدهم:

محصلان ناكام يك سمستر الى آغاز دوباره‌ى همان سمستر تعطيل مى‌گردند.

ماده نزدهم:

گرفتن امتحان نهايى و مشروطى‌هاى آن خارج از تقويم مؤسسه‌ى تحصيلات عالى يعنى در ساير اوقات مجاز نيست.

ماده‌ى بيستم:

 1. پارچه‌هاى امتحان نهايى و مشروطى همراه با كليد جوابات آن‌ها به اداره‌ى پوهنځى سپرده مى‌شود.
 2. پارچه‌هاى امتحانات نهايى و مشروطى حداقل براى يك سمستر ديگر نگهدارى مى‌شوند.

ماده‌ى بيست و يكم:

برخورد در موارد نقل، تقلب و اخلال نظم و دسپلين در امتحانات:

 1. ارتكاب به نقل، تشبث شفاهى يا تحريرى به نقل، تبديل پارچه در امتحان، انتقال كتب و استفاده از كتب، اوراق و يادداشت‌هاى غير مجاز و ساير تشبثات مغاير نظم امتحان در همان مضمون مستوجب نمره‌ى صفر مى‌گردد.
 2. محصلانى كه در يك دوره امتحان طور مكرر مرتكب اعمال مندرجه‌ى فقره (1) اين ماده مى‌گردند، علاوه بر اينكه حكم فقره (1) اين ماده در مورد آن‌ها تطبيق مى‌شود، مستوجب جزاى تأديبى نيز مى‌باشند.
 3. هرگاه شخصى كه باعث اخلال نظم و امتحان گرديده، منسوب همان پوهنځى نباشد، براى تعيين جزاى دسپلينى براى اين شخص از جانب مسوولين مؤسسه‌ى تحصيلى اقدامات مقتضى صورت مى‌گيرد.
 4. در مورد ارتكاب به نقل تشبث به نقل و استفاده از كتب و اوراق، يادداشت‌ها و ساير تشبثات غير مجاز و همچنان اخلال نظم و دسپلين در امتحان نهايى و مشروطى، قضاوت استاد و هيأت امتحان قاطع است.
 5. هرگاه در امتحان يكى از مضامين، در عوض يك محصل، شخص ديگرى امتحان را سپرى كند، محصل و شخص متشبث (در صورتى كه محصل باشد) هر دو ناكام مطلق شمرده مى‌شوند. اما در صورتيكه شخص متشبث محصل نباشد، مطابق بند (3) همين ماده با نامبرده رفتار مى‌گردد.

ماده‌ى بيست و دوم:

وقت و چگونگى تجديد نظر بر نتيجه‌ى امتحانات نهايى و مشروطى:

 1. وقت تجديد نظر توسط شوراى علمى پوهنځى تعيين مى‌گردد و حد اكثر سه روز پس از زمان اعلان نتيجه‌ى عمومى را دربر مى‌گيرد.
 2. هرگاه محصل ادعاى تجديد نظر بر نتيجه‌ى امتحان تحريرش را داشته باشد، بايد درخواست عدم قناعت خويش را كتباً و بدون معطلى پس از اعلان نتيجه‌ى امتحان نهايى تا مدت سه روز به اداره‌ى پوهنځى غرض اجراآت بعدى بسپارد.
 3. تجديد نظر توسط كميته‌ى امتحانات با حضور استاد مضمون و محصل ادعا كننده صورت مى‌گيرد و فيصله‌ى كميته قطعى و نهايى است.
 4. در صورتى كه محصل به نتيجه‌ى بيشتر از يك مضمون قناعت نداشته باشد، اول يك مضمون به انتخاب محصل تجديد نظر مى‌گردد، در صورت گرفتن نمره‌ى بيشتر، مضمون بعدى آن مورد تجديد نظر قرار مى‌گيرد، در غير آن تجديد نظر بعدى جواز ندارد.

ماده‌ى بيست و سوم:

انفكاك مؤقت و انفكاك دايمى:

 1. محصلانى به انفكاك مؤقت مواجه مى‌شوند كه در يك سمستر مطابق ماده‌ى هجدهم ناكام محسوب شوند و يا جديدالشمولانى كه در وقت معين ثبت نام نكرده باشند.
 2. محصلانى به انفكاك دايمى مواجه مى‌شوند كه حكم ماده‌ى بيست و پنجم اين لايحه بالاى آن‌ها قابل تطبيق باشد و يا به خواهش خود، خود را منفك نمايند.
 3. انفكاك مؤقت و دايمى توسط مديريت محصلان مؤسسه‌ى تحصيلى به مراجع ذيربط اطلاع داده مى‌شود.

ماده‌ى بيست و چهارم:

حداكثر دوره‌ى تحصيل در پوهنځى‌ها نمى‌تواند بيشتر از دو سال از دوره‌ى معينه در همان پوهنځى‌ها باشد. در صورتى كه دوره‌ى تحصيل در يك پوهنځى بيشتر از چهار سال باشد، حد اعظم دوره‌ى تحصيلى در آن پوهنځى سه سال بيشتر از مدت معينه‌ى تحصيل در همان پوهنځى بوده نمى‌تواند.

ماده‌ى يبست و پنجم:

محصلانى كه يك صنف را در طى دو سال موفقانه به پايان نرسانند و يا امكان ختم پوهنځى را در مدتى كه در ماده‌ى (24) اين لايحه پيشبينى شده، نداشته باشند، از پوهنځى به طور دايمى منفك مى‌گردند.

ماده‌ى بيست و ششم:

تأجيل:

 1. محصلان بر حال در طول دوره‌ى تحصيل، صرف براى يك بار مى‌توانند تأجيل اكادميك يك ساله بگيرند. اين تأجيل در ناكامى و مدت تحصيل محاسبه نمى‌گردد.
 1. اجراى تأجيل براى محصلانى كه ناشى از غيابت مواجه به محرومى اند، جواز ندارد.
 2. محصلانى كه در يك سمستر، شموليت مجدد نموده اند، در عين سمستر مستحق اخذ تأجيل نمى‌باشند.

ماده‌ى بيست و هفتم:

محصلانى كه طور مؤقت منفك شده اند و يا تأجيل اكادميك گرفته باشند، الى (15) روز بعد از آغاز رسمى سمستر، بايد غرض شموليت مراجعه نمايند.

ماده‌ى بيست و هشتم:

اين لايحه پس از منظورى وزير تحصيلات عالى طى (28) ماده و حكم شماره (952) مؤرخ 22/3/1387 نأفذ است و با انفاذ آن، لايحه‌ى قبلى امتحانات و ساير اسناد مغاير اين لايحه ملغى شناخته مى‌شود.

 

Be Sociable, Share!

کامنت

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)
کامنت (ضروری)
برای ست کردن عکس خود در کامنتها به سایت گراواتار مراجعه کنید.

© 2014 by Tabesh University.