لایحه سیستم کریدت

لايحه‌ى سيستم كريديت مؤسسات تحصيلات عالى افغانستان براى دوره‌ى ليسانس

مقدمه:

سيستم كريديت امروز به حيث يك سيستم مؤثر و پيشرفته‌ى تحصيلى در اكثر كشور‌هاى جهان مورد پذيرش و تطبيق مى‌باشد.

در جريان بازسازى سيستم تحصيلات عالى در كشور و گسترده‌گى روز افزون ارتباطات اكادميك پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصيلات عالى كشورهاى مختلف، نياز مبرم ديده مى‌شود تا اين سيستم به صورت مؤفقانه تطبيق و چالش‌هاى عمده در فراراه آن مرفوع گردد.

هدف اساسى تطبيق و كاربرد اين سيستم آن است تا فعاليت و سهم‌گيرى محصل در جريان عمليه‌ى آموزش بيشتر انكشاف و تقويت گردد و سيستم تحصيلات عالى در كشور با معيارهاى جهانى همخوانى كسب كند، زيرا اين سيستم انعطاف پذيرتر است و فرصت‌هاى بيشتر و بهترى را براى محصل فراهم مى‌كند.

در اين سيستم فرصت‌هاى واقعى در جهت صرفه‌جويى وقت و پيشرفت سريع براى محصلان كوشا فراهم مى‌گردد و  معيارهاى دقيق فعاليت و مساعى محصلان بكار گرفته مى‌شود. در اين سيستم مسووليت‌ها و فعاليت‌هاى استادان نيز بيشتر هدفمند گرديده و به رشد توانايى‌هاى علمى و عملى شاگردان معطوف مى‌گردد.

در سيستم كريديت تسهيلات و امكانات در فراگيرى دانش به گونه‌اى فراهم مى‌شود كه هم از لحاظ وقت، هم از نظر شيوه و هم از نظر نرخ اقتصادى توانايى‌هاى محصل در نظر گرفته مى‌شود، چنانچه؛ يك محصل مى‌تواند به اندازه‌يى كه توان فكرى، مالى و يا زمانى دارد درس‌هايش را عيار سازد. محصل مى‌تواند مقدار كريديت‌هايش را به مؤسسه‌ى ديگر آموزشى انتقال و بالاخره در صورت ناكامى تنها درس‌هايى را دوباره بگيرد كه در آن ناكام مانده است، نه تمام سمستر و سال آموزشى را و آن هم با همآهنگى دوطرفه با مؤسسه‌ى مربوطه.

لازم است شيوه‌هاى كهنه و كليشه‌اى پيشبرد درس‌ها مورد بازنگرى قرار گيرد و از اتكاى محض بالاى يك كتاب درسى انصراف به عمل آيد و محصلان به مطالعات اضافى تشويق گردند. (ضميمه شماره 2) بايد وظيفه‌ى استادى به وظيفه‌ى تمام وقت هر عضو كادر علمى پوهنتون‌ها مبدل گردد. بايد در تمام ديپارتمنت‌ها سيستم منظم ارزيابى و بازنگرى مواد درسى و روش اتخاذ تدابير اضافى جهت ارتقاى سطح فعاليت‌هاى علمى آن‌ها معمول گردد. شيوه‌هاى مؤثر برقرارى و تحكيم روابط اكادميك و همكارى علمى ميان ديپارتمنت‌هاى مختلف پوهنځى ها به وجود آيد تا محصلان براى تكميل نصاب رنامه‌ى درسى خويش بتوانند از تنوع انتخاب مستفيد شوند. بدون ترديد، لايحه‌ى جديد مكلفيت اكادميك اعضاى كادر علمى مؤسسات تحصيلات عالى، گام مؤثر ديگرى در اين راستا تلقى مى‌گردد.

تعريفات:

الف: كريديت (امتياز/اعتبار Credit): كريديت يك واحد درسى است كه بر اساس آن نصاب دوره‌ى تحصيلى با تفكيك سمسترها و همچنان سهم هر مضمون در نصاب مذكور تعيين مى‌شود. يك كريديت (16) ساعت درسى و يا معادل آن در يك سمستر مى‌باشد.

ب- مضامين اساسى Basic Subjects: به مضامينى گفته مى‌شود كه آموزش آن‌ها براى ورود به اصل رشته لازمى مى‌باشد و تهداب معلومات اختصاصى را تشكيل مى‌دهد.

ج- مضامين حتمى تخصصى Compulsory professional subjects: به مضامين رشته‌اى گفته مى‌شود كه ضرورت حتمى و غير قابل تعويض رشته‌ى تخصصى را مى‌سازد. در بعضى پوهنتون‌ها اين مضامين، رشته‌ى اصلى را تشكيل مى‌دهد.

د- مضامين اختيارى Optional subjects: به مضامينى گفته مى‌شود كه محصل از ميان چند انتخاب يا بديل كه به نحوى از انحأ به رشته‌ى تحصيلى شاگرد ارتباط داشته و توسط پوهنځى در پروگرام تحصيلى گنجانيده شده باشد، يك يا چند مضمون آنرا انتخاب مى‌نمايد. تعيين مضامين اختيارى مربوط به ديپارتمنت بوده كه بعد از تأييد شوراى علمى پوهنځى انتخاب مى‌گردد.

هـ – مضامين پوهنتون شمول: عبارت از مضامينى است كه در تمام پوهنځى‌هاى مؤسسات تحصيلات عالى تدريس مى‌گردد (ثقافت اسلامى، تاريخ معاصر، لسان خارجى، حفاظت محيط زيست، كمپيوتر) و تدريس مضمون تربيت بدنى در پوهنځى‌هاى غير مسلكى اختيارى مى‌باشد.

و- شماره‌ى رمز (كود نمبر Code No): نشانه‌اى متشكل از اعداد و حروف است كه براى شناسايى هر مضمون و ارتباط آن با ديپارتمنت، پوهنځى و مضمون معين به كار مى‌رود.

ز- هر سال تحصيلى شامل دو سمستر مى‌باشد و هر سمستر بدون امتحانات (16) هفته‌ى درسى را دربر مى‌گيرد. به اين ترتيب يك كريديت برابر (16) ساعت درسى (50) دقيقه‌اى در يك سمستر و يا يك ساعت (50) دقيقه اى در هفته مى‌باشد. دو ساعت تطبيقات و يا لابراتوار و يا سه ساعت ستاژ يعنى كار ساحوى معادل يك ساعت درسى محاسبه مى‌شود.

مضامين اساسى، تخصصى، اختيارى و پوهنتون شمول، تعداد كريديت و كودنمبر نوعيت پايان‌نامه مانند مونوگراف، ديپلوم و سيمينار در پلان تعليمى گنجانيده مى‌شود.

اساسات:

ماده‌ى اول:

 1. دوره‌ى ليسانس در مؤسسات تحصيلات عالى افغانستان حد اوسط چهار سال (ماده‌ى 25 و 27) و دوره‌ى ماسترى يك و نيم الى دو سال مى‌باشد اما يك محصل مى‌تواند زودتر و يا ديرتر آن را تكميل نمايد.
 2. سال‌هاى تحصيلى براى پوهنځى‌هاى علوم طبى و تخنيكى بعد از تكميل نصاب درسى آن‌ها تعيين مى‌گردد.

 

ماده‌ى دوم:

حداقل كريديت‌ها در دوره‌ى ليسانس (136) كريديت و حداكثر آن مربوط به طول دوره تحصيلى رشته مربوطه بوده و از (21) كريديت در يك سمستر تجاوز نمى‌نمايد.

 

ماده‌ى سوم:

مضامين دوره‌ى ليسانس به مضامين اساسى، مضامين تخصصى، مضامين اختيارى و مضامين پوهنتون شمول تقسيم مى‌شوند. مضامين اساسى بايد حداكثر (30) فيصد، مضامين تخصصى حداقل (50) فيصد و مضامين اختيارى به شمول مضامين پوهنتون شمول (12) فيصد، مونوگراف، سيمينار، ستاژ، امتحان دولتى و تكميل پروژه‌ى ديپلوم (8) فيصد مضامين دوره‌ى ليسانس را احتوا مى‌نمايد و نمرات آن از (100) نمره محاسبه مى‌شود. فيصدى مضامين مذكور در پلان تعليمى (ضميمه‌ى شماره 10) گنجانيده شده است.

 

ماده‌ى چهارم:

تعيين فهرست هر يك از كتگورى‌هاى مضامين اساسى، مضامين اختصاصى، مضامين اختيارى، مضامين پوهنتون شمول و تدوين نصاب تحصيلى از صلاحيت ديپارتمنت‌ها بوده و بعد از طى مراحل اكادميك مرعى الاجرأ مى‌باشد.

 

ماده‌‌ى پنجم:

يك مضمون در عين روز بيشتر از دو ساعت تدريس نمى‌گردد. كارهاى تطبيقات استثناءً در يك روز تا چهار ساعت و كارهاى ساحوى مى‌تواند روزتمام باشد.

 

ماده‌ى ششم:

يك مضمون يا كورس در يك هفته حد اكثر داراى پنج كريديت مى‌باشد. تعداد كريديت‌ها در پلان تعليمى مشخص مى‌گردد (ضميمه‌ى شماره 10)

 

شموليت كورس‌ها و انتخاب مضامين

ماده‌ى هفتم:

 1. مكلفيت درسى محصل در يك سمستر (17-21) كريديت مى‌باشد (به استثناى محصلانى كه قرضدار سمستر قبلى اند). (مطابق ضميمه‌ى شماره 10)
 2. محصل تا دو هفته پس از ثبت كريديت‌ها در ديپارتمنت مربوط مى‌تواند از تعقيب يك يا دو مضمون صرف‌نظر نمايد، به شرط آنكه تعداد كريديت‌ها از حداقل (17 كريديت) پايين‌تر نيايد. (ثبت مضامين و كريديت در ضميمه‌ى شماره‌ى 2 درج است)

 

ماده‌ى هشتم:

استادان و ديپارتمنت‌هاى مربوط مكلف به ترتيب و اعلام كورس‌هاى قابل ارايه با پاليسى كورس براى هر مضمون قبل از شروع سمستر مى‌باشند. در پاليسى كورس بايد استادان مربوطه، عناوين و مفردات برنامه‌ى درسى، روش پيشبرد درس، روش ارزيابى و ديگر معلومات ضرورى را ارايه نمايند. (ضميمه‌ى شماره‌ى 3)

 

ماده‌ى نهم:

در پيشبرد كورس حد اكثر كوشش به عمل آيد تا سهم‌گيرى و فعاليت محصل انكشاف داده شود (شاگرد محورى). به اين منظور به عوض ديكته از ارائه‌ى لكچر، تدوير مناقشات، ارائه‌ى سيمينارها، كارهاى عملى، لابراتوارى و كارهاى خانگى استفاده به عمل مى‌آيد. (ضميمه‌ى شماره‌ى 3)

 

ماده‌ى دهم:

محصل بايد حد اكثر تا ختم هفته‌ى اول بعد از شروع سمستر، براى كورس‌هاى نصاب كريديت ثبت نام نمايد. كورس‌هايى كه يك محصل در هر سمستر بايد در آن ثبت نام نمايد در مشوره با استاد رهنما و يا رييس پوهنځى طبق نورم‌هاى مندرج در اين لايحه و ديگر اسناد رهنمودى پوهنځى مربوط تعيين مى‌شود. تعيين يك استاد رهنما براى حداقل هر بيست محصل از طرف شوراى علمى پوهنځى مربوطه صورت مى‌گيرد كه مسوول حل مشكلات محصلين در رابطه به سيستم كريديت مى‌باشد و اين كار در فعاليت‌هاى اكادميك استاد محاسبه مى‌گردد. (ضميمه‌ى شماره‌ى 2).

 

ماده‌ى پانزدهم:

ديپارتمنت‌ها مؤظف اند جهت فراهم‌آورى زمينه‌ى انتخاب براى مضامين اختيارى شامل نصاب، لست مضامين مربوطه را تهيه و در اختيار محصل قرار بدهند. (ضميمه‌ى شماره10).

ماده‌ى دوازدهم:

 1. محصل مى‌تواند در طول دوره‌ى تحصيلى براى يك سال و صرف يكبار به دلايل معقول تأجيل اخذ نمايد. در اين صورت بايد درخواست تحريرى خود را قبل از آغاز سمستر و يا در هفته‌ى اول آغاز سمستر طى مراحل نمايد. تقاضاى مذكور در صورت موافقه‌ى پوهنځى مربوطه و منظورى رياست پوهنتون پذيرفته مى‌شود.
 2. هرگاه محصل در اثر وقوع كدام حادثه‌ى ناگوار يا غير مترقبه متحمل آسيب‌هاى شديد جسمى و روانى گردد كه باعث غيابت مسلسل شده و نتواند نصاب حاضرى را تكميل كند و اين حالت براى پوهنځى به اساس شواهد عينى معلوم باشد و مورد تأييد آن قرار گيرد، در اين صورت مدت چنين غيابت به اساس تصويب شوراى علمى پوهنځى به تأجيل يكساله‌ى محصل محاسبه مى‌گردد.
 3. براى محصلان اناث متأهل كه بنابر وضع حمل نتوانند نصاب حاضرى را تكميل نمايند و اين حالت براى پوهنځى به اساس شواهد عينى معلوم باشد و مورد تأييد آن قرار گيرد، در اين صورت مدت چنين غيابت به اساس تصويب شوراى علمى پوهنځى به تأجيل يكساله‌ى محصل محاسبه مى‌شود.
 4. در صورت تقاضاى تأجيل براى بار دوم در اثر حوادث غير مترقبه (در صورتيكه دوام تحصيل بيشتر از ميعاد معين شده در لايحه نگردد)، در مورد شوراى علمى پوهنتون تصميم مى‌گيرد.

 

ماده‌ى سيزدهم:

تعيين و تشخيص مضامين اساسى در هر رشته از صلاحيت ديپارتمنت‌ها بوده كه بعد از تأييد شوراى علمى پوهنځى قابل تطبيق مى‌باشد.

 

ماده‌ى چهاردهم:

 1. هر مضمون داراى يك كود نمبر است كه در آن دو حرف اول به انگليسى براى پوهنځى و سه عدد آخر كود، مضمون و سمستر مربوطه مى‌باشد. (ضميمه‌ى شماره 10)
 2. دو حرف اول كود براى مشخص نمودن پوهنځى‌هاى مختلف مى‌باشد كه معمولاً از دو حرف اول نام انگليسى پوهنځى تشكيل گرديده است. به طونر مثال براى پوهنځى زراعت Ag، ساينس Sc، ادبيات Li، ستوماتولوژى St وغيره انتخاب مى‌گردد.
 3. عدد اول بيانگر سمستر تحصيلى و دو عدد بعدى، كود مخصوص هر مضمون را افاده مى‌كند. به طور مثال عدد (211) چنين مفهوم دارد: عدد اول (2) سمستر دوم تحصيلى و دو عدد آخر (11) كود مضمون مورد نظر مى‌باشد. اين دو عدد آخر در عين پوهنځى قابل تكرار نيست. (ضميمه‌ى شماره‌ى 10)

ماده‌ى پانزدهم:

 1. هر ديپارتمنت نظر به امكانات دست داشته‌ى خويش براى محصلان هر صنف در هر سال يك استاد رهنما تعيين مى‌كند.
 2. استاد رهنما مطابق رشته‌ى تحصيلى شاگردان تعيين گرديده و مسوول تمام امور اكادميك شاگردان خويش مى‌باشد. (به لايحه‌ى مكلفيت اكادميك استادان مراجعه شود.)

 

ارزيابى و امتحان

ماده‌ى شانزدهم:

تكميل نصاب حاضرى در مضمون و يا كورس حتمى مى‌باشد. هفتاد و پنج فيصد حاضرى در ساعات درسى شرط شمول در امتحان نهايى دانسته مى‌شود. (ضميمه‌ى شماره 4)

 

ماده‌ى هفدهم:

بيشتر از (25) فيصد غير حاضرى در ساعات تطبيقات همان مضمون موجب محروميت از نمره‌ى تطبيقات مى‌شود.

 

ماده‌ى هژدهم:

 1. نمره‌ى كاميابى براى هر مضمون (55) فيصد مى‌باشد، علاوه بر آن تكميل (60) فيصد اوسط عمومى در هر سمستر لازمى دانسته مى‌شود. (ضميمه‌ى شماره 6)
 2. اوسط نمرات چنين محاسبه مى‌شود: تعداد كريديت هر مضمون ضرب در نمره‌ى نهايى مضمون مذكور گرديده و مجموع نمرات مضامين امتحان داده شده تقسيم مجموع تعداد كريديت‌هاى همان مضامين مى‌شود.(ضميمه‌ى شماره 7)

 

ماده‌ى نزدهم:

ارزيابى مضامين به تفكيك ذيل صورت مى‌گيرد:

الف- امتحان نهايى (60) فيصد.(ضميمه‌ى شماره 6)

ب- امتحان صنفى، كارخانگى و فعاليت‌هاى داخل صنف (20) فيصد. (ضميمه‌ى شماره 6)

ج- تطبيقات (20) فيصد (ضميمه‌ى شماره 6)

د- در مضامين و كورس‌هايى كه ضرورت به كار عملى يا تطبيقات ندارد، ارزيابى نمرات حداكثر از (80) فيصد محاسبه گردد.

هـ- ارزيابى پروژه‌ى صنفى، كارگرافيكى، ستاژ و تدريس آموزى به صلاحيت پوهنځى‌هاى مربوطه مى‌باشد.

 

ماده‌ى بيستم:

 1. هرگاه محصل در يك و يا چند مضمون كه كمتر از نصف كريديت‌هاى همان سمستر باشد. قادر به اخذ نمره كاميابى نگردد در همان مضمون يا مضامين ناكام محسوب گرديده و براى تكميل مضامين ناكام در رخصتى‌هاى بين دو سمستر و يا در سمسترهاى بعدى رعايت تسلسل از امكانات ذيل استفاده گردد:

الف:- تعقيب كورس چهار الى هشت هفته‌اى (نظر به تعداد مضامين كه در آن نمره كاميابى اخذ نه نموده است) و در ختم كورس سپرى نمودن امتحان.

ب:- انجام وظيفه سپرده شده از طرف ديپارتمنت براى چهار الى هشت هفته كه معادل محتواى كورس باشد و در ختم آماده‌گى سپرى نمودن امتحان.

پوهنځى با مشوره با ديپارتمنت مربوطه تقسيم اوقات اخذ امتحان محصلين ناكام را ترتيب و بعد  از ختم امتحان ديپارتمنت مربوطه نتايج امتحان را در ظرف يك هفته به صورت رسمى به پوهنځى ارسال مى‌نمايد.

 1. هرگاه محصل نصف كريديت‌هاى يك سمستر را تكميل نموده باشد، اوسط نمرات امتحان آن بعد از تكميل كريديت‌هاى باقى مانده محاسبه مى‌گردد.
 2. هرگاه محصل در تمام مضامين امتحان داده شده نمره‌ى كاميابى گرفته، اما اوسط معينه را پوره نكرده باشد، به سمستر بعدى ارتقاء نموده و برايش اخطار داده مى‌شود.
 3. هرگاه محصل ناكام يك و يا چند مضمون در صورت كه پنجاه فيصد كريديت ها را تكميل نموده باشد (به استثناى مضامين اختيارى و پوهنتون شمول) براى بار دوم نيز در يك مضمون نمره ناكامى اخذ نمايد تنها مضمون ناكام شده را در ختم چهار هفته آماده‌گى براى بار سوم امتحان داده و در صورت ناكامى بار سوم ناكام همان سمستر تلقى گرديده و سمستر را تكرار نمايد. براى ناكام مضامين اختيارى و پوهنتون شمول سمستر يك چانس اضافى ديگر طى حداكثر دو هفته بعد از چانس قبلى داده مى‌شود. ناكام زيادتر از يك مضمون در چانس دوم نيز ناكام همان سمستر تلقى شده سمستر را تكرار نمايد.
 4. هرگاه نتيجه‌ى امتحان نهايى مضمون از جانب استاد ناتكميل (incomplete) راپور داده شده باشد (يك قسمت امتحان چون امتحان صنفى، كارخانگى، تطبيقات و يا امتحانات نهايى را تكميل نكرده باشد) اوسط مجموعى همان سمستر اين محصل تا تكميل نتيجه‌ى همان مضمون محاسبه نمى‌گردد. تكميل مضمون (incomplete) راپور داده شده بايد تا آغاز سمستر بعدى صورت گيرد.

 

ماده‌ى بيست و يكم:

 1. محصل زمانى به سمستر بالا ارتقاء مى‌نمايد كه نصف كريديت‌هاى ثبت شده در آن سمستر را تكميل نمايد.
 2. ناكام، محروم و غايب امتحان در بيشتر از نصف كريديت‌هاى يك سمستر كه محصل در آن ثبت نام كرده، ناكام همان سمستر محسوب مى‌گردد و تنها مضامين كه در آن ناكام مانده است در سال بعدى در عين سمستر تعقيب و اوسط كريديت‌هاى آن از سر جمع مضامين سمستر محاسبه مى‌گردد.

 

ماده‌ى بيست و دوم:

دو مرتبه ناكامى در بيشتر از نصف كريديت‌ها در عين سمستر سبب اخراج محصل مى‌شود.(ضميمه‌ى شماره 7)

 

ماده‌ى بيست و سوم:

 1. عدم تكميل اوسط عمومى سمستر در نوبت اول سبب اخطار و در نوبت دوم در صورتى كه در دو سمستر پي هم صورت گرفته باشد، سبب تكرار سمستر كه محصل در آن قرار دارد، مى‌شود و در صورتى كه در سال بعدى براى اوسط بار سوم نيز عمومى سمستر را تكميل ننمايد، به صورت دايمى از تمام دوره تحصيل اخراج مى گردد.
 2. هرگاه يك محصل در يك سمستر اخطار ديده باشد و در سمستر بعدى آن قادر به پوره نمودن كريديت‌هاى مطلوب به منظور ارتقاء به سمستر بعدى نشده باشد، محصل به صفت ناكام همان سمستر با حفظ اخطار قبلى ميتواند همان سمستر را در سال بعدى تعقيب نمايد.

 

ماده‌ى بيست و چهارم:

حداكثر دوره‌ى تحصيل در پوهنځى‌هاى چهارساله زيادتر از دو سال و در پوهنځى‌هاى اضافه‌تر از چهار سال زيادتر از سه سال از دوره‌ى معينه شده نمى‌تواند. محصلانى كه پوهنځى مربوطه را در مدت پيشبينى شده در لايحه ختم نكنند، به طور دايمى از پوهنځى مربوطه منفك مى‌گردند.

ماده‌ى بيست و پنجم:

تشريح نمرات كاميابى از A  الى D  قرار ذيل مى‌باشد:

َA (100 – 90)

B (89 – 80)

C (79 – 70)

D (69 – 55)

نمرات كمتر از (55) ناكام محسوب گرديده و به حرف F  نشان داده مى‌شود.(ضميمه‌ى شماره9)

 

ماده‌ى بيست و ششم:

محصلان پُرتلاش و لايق در صورت پوره نمودن كريديت‌هاى معينه‌ى يك دوره‌ى تحصيلى مى‌توانند قبل از دوره‌ى معينه فارغ گردند.

 

ماده‌ى بيست و هفتم:

در مورد موضوعاتى كه در اين لايحه پيشبينى نشده باشد، تصميم شوراى علمى پوهنتون مربوطه بعد از تأييد مقام وزارت تحصيلات عالى اجرا شده مى‌تواند.

 

ماده‌ى بيست و هشتم:

براى ثبت موارد معين، سند گذارى معقول، فورم‌هاى ذيل ضميمه‌ى اين لايحه بوده و مديريت‌هاى تدريسى و محصلان در اجراآت خويش از آن استفاده مى‌نمايند:

 • ضميمه‌ى(1): تعهدنامه‌ى محصل و فورم جديدالشمولان
 • ضميمه‌ى(2): فورم انتخاب مضامين در طول سمستر
 • ضميمه‌ى(3): پاليسى كورس، عناوين اصلى و فرعى با فعاليت‌هاى براى يك سمستر
 • ضميمه‌ى(4): جدول حاضرى ماهوار
 • ضميمه‌ى(5): فورم شموليت به ليليه
 • ضميمه‌ى(6): شقه‌ى امتحان
 • ضميمه‌ى(7): جدول نتايج
 • ضميمه‌ى(8): فورمه‌هاى فعاليت تحصيلى محصل
 • ضميمه‌ى(9): فورم ترانسكرپت
 • ضميمه‌ى(10): فورم پلان تعليمى سيستم كريديت

 

ماده‌ى بيست و نهم:

اين لايحه داراى يك مقدمه، بيست و نه ماده و ده ضميمه بوده و بعد از منظورى وزير تحصيلات عالى نافذ مى‌گردد.

 

وزارت تحصيلات عــالـــى                                                                                                                                                               ضميمه شماره 1

فوتو

 

 

پوهنتون (‌                       )

پوهنځى (                        )

 

فورم جديد الشمولان

شهرت و معلومات محصل:

اسم تخلص اسم پدر اسم پدركلان سال تولد زبان مادري تذكره حالت مدني نمبرتماس ليسه سال فراغت
صفحه جلد ثبت نمبرعمومي

 

سكونت محصل:

اصلي فعلي
قريه (گذر) ولسوالي(ناحيه) ولايت قريه (گذر) ولسوالي(ناحيه) ولايت

 

اقارب محصل و وظايف آنها:

پدر محصل كاكاى محصل ماماى محصل برادر محصل
اسم وظيفه محل وظيفه اسم وظيفه محل وظيفه اسم وظيفه محل وظيفه اسم وظيفه محل وظيفه
نمبر تماس نمبر تماس نمبر تماس نمبر تماس

 

معلومات محصل:

نمرۀ كانكور سال شمول به پوهنځي نمبر كارت هويت نمبر مكتوب تبديلي نمبر مكتوب تأجيل نمبر مكتوب شمول مجد نمبر مكتوب منفكي علت اخراج دايمي نمبر مكتوب ليليه رشته تحصيلي بورس تحصيلي مكافات مجازات سال فراغت (پروژۀ ديپلوم/ مونوگراف/ سيمينار/ امتحان دولتى) نتايج(پروژۀ ديپلوم/ مونوگراف/ سيمينار/ امتحان دولتى) نمبر(پروژۀ ديپلوم/ مونوگراف/ سيمينار/ امتحان دولتى)
                                    

اينجانب (                                    ) فرزند (‌                                    ) معلومات مندرج فورم را تصديق و تأييد مى‌‌نمايم.

(محل امضاء)

يادداشت: محصل قرار مكتوب (                       ) مؤرخ (   /    /   13) رياست امور محصلن وزارت تحصيلات عالى با اخذ (‌            ) نمره در امتحان كانكور به پوهنځى (                               ) چانس شموليت را حاصل و بعد از ثبت نام در مديريت محصلان، قرار نامه‌ى شماره‌ى(       ) تاريخ(     ‌/    /    13) به پوهنځى معرفى گرديد.

 

(امضاى مدير محصلان)                                                                                 امضاى معاون محصلان)

 

ضميمۀ شماره 1

 

تعهدنامه‌ى محصل

هر محصل ملزم به رعايت موارد زير است:

 1. احترام و پابندى به اساسات و شعاير دين مقدس اسلام.
 2. رعايت از قانون اساسى و تمام قوانين نافذه‌ى كشور.
 3. رعايت از تمام لوايح، مقررات، مصوبات و فيصله نامه‌هاى وزارت محترم تحصيلات عالي.
 4. احترام به هيأت رهبرى و تمام استادان و منسوبين پوهنتون.
 5. احترام به آزادى بيان با در نظرداشت معيارهاى قبول شده.
 6. احترام متقابل به محصلان پوهنتون و برقرارى روابط حسنه و اكادميك با همصنفان.
 7. رعايت نظم و دسپلين در داخل پوهنتون و صنوف درسي.
 8. همكارى با اداره در امر نظافت و پاكى صحن پوهنتون به خصوص صنوف درسي.
 9. اجتناب از هر نوع اعمال منافى اخلاق و ضد كرامت انساني.
 10. اجتناب از هر نوع فعاليت‌هاى تخريب‌كارانه و اعمال ضد بشري.
 11. اجتناب از استعمال هر نوع دخانيات و مسكرات.
 12. اجتناب از هر نوع تعصبات قومى، لسانى، مذهبى، سمتى وغيره.
 13. خوددارى از پوشيدن لباس‌هاى نامناسب و مغاير فرهنگ و جامعۀ افغاني.
 14. خوددارى از كاربرد آرايش در محيط پوهنتون
 15. خوددارى از گشت و گذار بى‌جا و بى‌مورد در اوقات رسمي.
 16. خوددارى از هر نوع فعاليت‌هاى سياسى و گروهى در داخل پوهنتون.
 17. خوددارى از هر نوع عمل زشت و خشونت زا كه باعث بد امنى، بى‌نظمى، تشنج و خصومت در پوهنتون گردد.
 18. حفاظت از وسايل، لوازم و سرسبزى پوهنتون.

 

تعهد محصل:

انيجانب (‌                         ) فرزند (‌                         ) محصل ديپارتمنت (‌                                       )

پوهنځى (‌                                    ) متعهد به تمام مواد فوق در جريان تحصيلم مى‌باشم. هرگاه از مواد مندرجه‌ى فوق سركشى و تخطى نمايم در آن صورت از طرف مقام محترم پوهنتون هر نوع جزايى كه برايم داده شود مى‌پذيرم.

 

بااحترام

(نام و امضاى محصل)

 

ضميمۀ شماره 2

فوتو

وزارت تحصيــــــلات عـــالــي

رياست پوهنتون (‌             )

پوهنځى (                        )

ديپارتمنت (‌                     )

فورم انتخاب مضامين در طول سمستر

نام (                                           ) نام پدر (                                   )        تاريخ (     /    /       13)

شماره مضامين تعداد كريديت كودنمبر ارزيابى نهائى ملاحظات
مجموعه

اينجانب كه شهرتم در فوق ذكر است در طول سمستر جارى مضامين درج فورم را انتخاب نموده و طبق لايحه‌ى كريديت آنرا در جريان سمستر تعقيب مى‌نمايم.

 

(محض امضاى محصل)

 

 

تأييد پوهنځى:

 

(ديپارتمنت مربوطه)                      (مدير تدريسى)                 (رييس پوهنځى مربوطه)

ضميمۀ شماره 3

 

پوهنتون/مؤسسه‌ى تحصيلات عالى (‌                                )

پوهنځى         (                 )

ديپارتمنت (‌               )

 

پاليسى كورس نمبر (                      )

مضمون              (                       )

استاد مضمون       (                       )

 

تلاش كنيد زيرا سعى و تلاش زمينه‌ى رشد فكرى و ذهنى شما را مساعد مى‌سازد.

 • معلومات عمومى در مورد مضمون:

صنف (‌              )           سمستر (                         )                       سال (‌                 )

كود مضمون ………………………

نوعيت مضمون ………………..

تعداد كريديت …………………..

ساعات ملاقات با استاد جهت مشوره و رهنمايى……………………………………………………………..

محل ملاقات در پوهنځى و يا ديپارتمنت ……………………………………………………………………..

شماره‌ى تيلفون استاد …………………………………………………………………………………………..

ايميل آدرس استاد ……………………………………………………………………………………………….

 • اهميت و ضرورت:

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

 • اهداف مضمون:

– اهداف در زمينه‌ى دانش

…………………………………………………………………………………………………………………..

– اهداف در زمينه‌ى مهارت‌ها

…………………………………………………………………………………………………………………..

– اهداف در زمينه‌ى اخلاق و سلوك

…………………………………………………………………………………………………………………..

 • روش تدريس:

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

 • وجايب و مسووليت‌هاى استاد:
 1. آماده كردن لكچرنوت و مواد درسى طبق مفردات.
 2. سازماندهى تجارب لابراتوارى، كارهاى عملى، كنفرانس‌ها، سيمينارها، رهنمايى محصلان در ترتيب نمودن مونوگراف، ديپلوم وغيره.
 3. ارزيابى و بررسى از فعاليت‌هاى محصلان

ضميمۀ شماره 3

 

 • مكلفيت محصلان:
 • امكانات مؤسسه‌ى تحصيلى و طرز استفاده از آن:
 1. حاضر شدن به درس در وقت معين.
 2. استفاده از محتواى درس.
 3. مراعات نظم و دسپلين.
 4. اشتراك در فعاليت‌هاى صنفي.
 5. اشتراك در كارهاى عملى (سير علمى، تطبيقات، مشاهدات وغيره)
 6. ارائه‌ى كارخانگى در وقت معينه.
 7. ارائه‌ى كنفرانس و ترتيب پروژه‌ها.
 8. استفاده از كتابخانه، انترنت و ساير منابع موجوده.
 9. مراعات نمودن نظافت صنف و محيط ماحول.

مثلاً كتابخانه، لابراتوار، انترنت و كورس‌هاى آموزشى معرفى گردد.

 • ارزيابي

ارزيابى دوامدار(روزمره)

ارزيابى وسط سمستر

ارزيابى كارخانگى، پروژه‌ها، سيمينارها وغيره

ارزيابى نهايى (وقت و زمان ارزيابى‌ها در جدول مفردات تعيين گردد تا محصلان پيشبين باشند).

 • چگونگى امتحان:

تحريري

تقريري

 • نوعيت سوالات:

تشريحى، انتخابى چهار جوابه، صحيح و غلط، تكميلى، خانه خالى، مقابله اى يا مقايسوى، جواب كوتاه، تعريف‌ها و اصطلاحات.

 • مآخذ:

از مآخذى كه استاد در تهيه‌ى لكچرنوت و محتواى درسى استفاده مى‌نمايد.

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

 • مآخذ ممد درسى:

كتب كه ممد درسى مضمون باشد معرفى گردد و از مآخذى كه محصلان در اجراى كارخانگى و ازدياد معلومات استفاده مينمايند.

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

ضميمۀ شماره 3

 

در اين جدول (16) هفته‌اى براى يك سمستر عناوين اصلى و فرعى با فعاليت‌ها معرفى گردد.

هفته‌ها عناوين اصلى و فرعي اهداف آموزش فعاليت‌ها ارزيابي
دانش مهارت
هفته‌ى اول
هفته‌ى دوم
هفته‌ى سوم
هفته‌ى چهارم
هفته‌ى پنجم
هفته‌ى ششم
هفته‌ى هفتم
هفته‌ى هشتم
هفته‌ى نهم
هفته‌ى دهم
هفته‌ى يازدهم
هفته‌ى دوازدهم
هفته‌ى سيزدهم
هفته‌ى چهاردهم
هفته‌ى پانزدهم
هفته‌ى شانزدهم

 

 

 

 

 

ضميمۀ شماره 4

 

وزارت تحصيلات عالي

پوهنتون (‌           )                                                                                   گروپ (‌              )

پوهنځى (            )                                                                                   سال (‌                 )

ديپارتمنت (‌         )                                                                                   سمستر (‌                        )

جدول حاضرى ماهوار

شماره شهرت ساعات درسى تاريخ فعاليت صنفي كارخانگي ملاحظات
اسم ولد

 

ضميمۀ شماره 5

فوتو

وزارت تحصــيـــلات عـــــالـــي

پوهنتون (‌                       )

پوهنځى (                        )

معاونيت امور محصلان

مديريت محصلان

فورم شموليت به ليليه

اسم:                            ولد:                        ولديت:                         ليسه:                            سال فراغت:
سكونت اصلي قريه ولسوالي ناحيه شاروالي ولايت ملاحظات
سكونت فعلي
نمبر تذكره محل صدور تذكره (                                            ) ولايت:
محل تحصيل:
ليسه:
صنف دهم يازدهم دوازدهم
محل
محل وظيفه‌ى سابق محصل وظيفه‌ى پدر و محل آن
آدرس محصل در كابل: نمبر تيلفون:
دارايى محصل:
دارايى ولى محصل:
دارايى شوهر/خانم:
تعهدنامه و درخواست شموليت به ليليه‌ى پوهنتون (‌                                               )آنچه در فورم شموليت ليليه ثبت شده صحت دارد.هرگاه ميان نوشته‌ى من در فورم ثبت دارايى و ديگر اسناد رسمى اختلاف ظاهر گردد، خود را سزاوار اخراج از ليليه دانسته و پرداخت همه مصارف ليليه را متقبل مى‌شوم.بناءً خواهش ميكنم كه جهت اعاشه و اباته به مديريت عمومى ليليه معرفى گردم.

بااحترام

محل امضاء محصل

تصديق پوهنځى مربوطه از صورت ثبت نام محصلپوهنځى (                       ) از شموليت محصل فوق‌الذكر در گروپ (                )سمستر  (                        )‌ سال (               ) تصديق مى‌نمايد.امضا و مهر رياست ملاحظات

 

 

 

 

ضميمۀ شماره 6

وزارت تحصــيـــلات عـــــالـــي

پوهنتون (‌                       )

پوهنځى (                        )

گروپ (                          )

شقه‌ى امتحان

استاد (                            ) صنف (                        ) تاريخ (‌                         )

شماره اسم ولد فعاليت صنفى و حاضرى (10%) كارعملى و خانگى (10%) ارزيابى وسط سمستر (20%) ارزيابى نهايى (60%) مجموعه ملاحظات

امضاى ممتحن: (              ) امضاى مميز: (              ) امضاى آمر ديپارتمنت: (               )

 

 

تعداد داخله شامل امتحان غايب امتحان محروم امتحان ناكام اوسط عدم كريديت

 

ضميمۀ شماره 7

جدول نتايج صنف (                     ) رشته (‌                                    )گروپ (               ) سمستر (               ) پوهنځي (                         )

 

وزارت تحصيلات عالي

پوهنتون (                                 )

معاونيت محصلان

 

شماره شهرت مضامين سمستر (                                                ) جمع نمرات اوسط نمرات نتيجه تعداد كريدت ضوابط حاضري غير حاضر عدم كريديت ملاحظات
اسم ولد                     درجه حاضر
تعداد كريديت                    
                                           
تكميل كريديت                    
                   
                                           
تكميل كريديت                    
                   
                                           
تكميل كريديت                    
                   
                                           
تكميل كريديت                    
                   
                                           
تكميل كريديت                    
                   
                                           
تكميل كريديت                    
                   

 

ضميمۀ شماره 8

فورمه‌ى فعاليت تحصيلى محصل در سال (             )

 

اسم        (                                   )                                               ولد          (                     )

صنف    (‌                                   )                                               نمبرتلفون: (                     )

آدرس قابل دريافت (                                                                                                           )

 

 

تعداد كريديت در سمستر اول (                      )                       اوسط نمرات                    (           )

تعداد كريديت در سمستر دوم (                      )                       اوسط نمرات                    (           )

مجموع كريديت                (                       )                       اوسط نمرات مجموعى        (          )

 

 

در مضامينى كه كريديت را تكميل نكرده است:

مضمون (                        ) سمستر (                       ) بعد از سپرى نمودن امتحان (         )

مضمون (                        ) سمستر (                       ) بعد از سپرى نمودن امتحان (         )

مضمون (                        ) سمستر (                       ) بعد از سپرى نمودن امتحان (         )

مضمون (                        ) سمستر (                       ) بعد از سپرى نمودن امتحان (         )

 

 

نظر استاد رهنما و استادان مربوط در مورد حاضرى، دسپلين و اشتراك در فعاليت‌هاى صنفى:

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

مكافات در كدام سمستر به كدام علت: ………………………………………………………………………….

مجازات در كدام سمستر به كدام علت: ………………………………………………………………………..

نظر ديپارتمنت يا پوهنځى: …………………………………………………………………………………….

 

 

National ID Card #
Place of birth
High School
Diploma Project/ Monograph/State Exam
Diploma #

 

Photo
Name:
S/O
Faculty
Department
Admission Date
Graduation Year
Date of birth

 

ضميمۀ شماره 9

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Higher Education

(                               ) University
Vice Chancellor’s Office for Student Affairs

Student’s Educational Career Transcript

1st Semester Year (              ) 2nd Semester Year (              ) 3rd Semester Year (              ) 4th Semester Year (              ) 5th Semester Year (              ) 6th Semester Year (              )
Subjects Number of Credits Periods per Semester Grades GPA Subjects Number of Credits Periods per Semester Grades GPA Subjects Number of Credits Periods per Semester Grades GPA Subjects Number of Credits Periods per Semester Grades GPA Subjects Number of Credits Periods per Semester Grades GPA Subjects Number of Credits Periods per Semester Grades GPA
Total
Average Percentage
Result

* Grade Point Average

 

7th Semester Year (              ) 8th Semester Year (              ) 9th Semester Year (              ) 10th Semester Year (              ) 11th Semester Year (              ) 12th Semester Year (              )
Subjects Number of Credits Periods per Semester Grades GPA Subjects Number of Credits Periods per Semester Grades GPA Subjects Number of Credits Periods per Semester Grades GPA Subjects Number of Credits Periods per Semester Grades GPA Subjects Number of Credits Periods per Semester Grades GPA Subjects Number of Credits Periods per Semester Grades GPA
Total
Average Percentage
Result

 

Academic Registrator                                                                                  Dean of Faculty                                                                                                 Vice Chancellor of Student Affairs

(                              )                                                                               (                              )                                                                                  (                                                    )

 

 

National ID Card #
Place of birth
High School
Diploma Project/ Monograph/State Exam
Diploma #

 

Photo

ضميمۀ شماره 10

وزارت تحصــيـــلات عـــــالـــي

پوهنتون (‌                       )

پوهنځى (                        )

ديپارتمنت (                     )

پلان تعليمى سيستم كريديت

شماره مضامين كود نمبر كتگوري تعداد كريديت مجموعه ساعات لكچر سيمينار و عملي لابراتوار صنف اول صنف دوم صنف سوم صنف چهارم صنف پنجم صنف ششم
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

 

Be Sociable, Share!

کامنت

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)
کامنت (ضروری)
برای ست کردن عکس خود در کامنتها به سایت گراواتار مراجعه کنید.

© 2014 by Tabesh University.