کتابخانه الکترونیکی

موسسه تحصیلات عالی تابش

کتابخانه دیجیتالی

 با کلیک نمودن بالای متن دانلود نمائید, کتاب مورد ضرورت خویش را دانلود کنید:

 کتاب های رشته های اقتصاد, حقوق و علوم سیاسی, شرعیات وژورنالیزم به ترتیب پوهنځی وار خدمت شما قرار داده شده است
دانلودDownload رشته مربوطه نام کتاب شماره
 دانلود نمائید  اقتصاد  (WTO)part 1 سازمان تجارت جهانی 1
 دانلود نمائید  اقتصاد  (WTO)Part 2 سازمان تجارت جهانی 2
 دانلود نمائید  اقتصاد  اقتصاد کلان 3
 دانلود نمائید  اقتصاد  سرمایه داری و آزادی 4
 دانلود نمائید  اقتصاد  چهارچوب حقوقی نظام های بودجوی 5
 دانلود نمائید  اقتصاد  تیوری های مصرف 6
 دانلود نمائید  اقتصاد  اساسات اقتصاد کلان 7
 دانلود نمائید  اقتصاد  (econometrics)اقتصاد سنجی 8
 دانلود نمائید  اقتصاد توسعه اقتصادی 9
 دانلود نمائید  اقتصاد  اقتصاد کلان, جلد ششم 10
 دانلود نمائید  اقتصاد  اساسات اقتصاد 11
 دانلود نمائید  اقتصاد  اقتصاد پولی بانکی مالی مارکیت 12
 دانلود نمائید  اقتصاد  اقتصاد خورد 13
 دانلود نمائید  اقتصاد  همکاری های ایکو 14
 دانلود نمائید  اقتصاد  اقتصاد بین المللی 15
 دانلود نمائید  اقتصاد  اقتصاد کلان 16
 دانلود نمائید  اقتصاد  اقتصاد کلان (عصری) 17
 دانلود نمائید  اقتصاد  مدیریت خطر 18
 دانلود نمائید  اقتصاد  اقتصاد پولی 19
 دانلود نمائید  اقتصاد  تیوری مصرف(جدید) 20
 دانلود نمائید  اقتصاد  تکنالوژی و اقتصاد 21
 دانلود نمائید  اقتصاد  وضعیت نفت در آستانه قرن 21 22
 دانلود نمائید  اقتصاد  روابط اقتصاد بین المللی 23
 دانلود نمائید  اقتصاد  اسلام,‌ اقتصاد و سلامت جامعه 24
 دانلود نمائید  اقتصاد  روابط اقتصادی بین المللی 25
 دانلود نمائید  اقتصاد  بازار جهانی حساب رسی 26
 دانلود نمائید  اقتصاد  فضای کسب و کار در سال 2006 27
 دانلود نمائید  اقتصاد  اصلاحات ارزی 28
 دانلود نمائید  اقتصاد  نو آوری و تجارت کوچک 29
 دانلود نمائید  اقتصاد  همکاری های ایکو 30
 دانلود نمائید  اقتصاد  تاریخ روابط بین المللی 31
 دانلود نمائید  اقتصاد  تاریخ روابط بین المللی 32
 دانلود نمائید  اقتصاد  مدیریت پروژه 33
 دانلود نمائید  اقتصاد  روابط بین المللی 34
 دانلود نمائید  اقتصاد اداره و مدیریت 35
 دانلود نمائید  اقتصاد  روابط بین المللی 36
 دانلود نمائید  اقتصاد  تیوری های روابط بین المللی 37
 دانلود نمائید  اقتصاد  اساسات روابط بین الملل 38
 دانلود نمائید  اقتصاد  پلان های استرابیژیک برای مدیریت پروژه 39
 دانلود نمائید  اقتصاد  مدیریت استراتیژیک 40
 دانلود نمائید  اقتصاد  مدیریت خطر 41
 دانلود نمائید  اقتصاد  محدودیت های روابط بین المللی 42
 دانلود نمائید  اقتصاد  روش مقداری برای مدیریت پروژه 43
 دانلود نمائید  اقتصاد  مدیریت پروژه و مهارت های رهبری 44
 دانلود نمائید  اقتصاد  مدیریت پروژه 45
 دانلود نمائید  اقتصاد  حقوق و روابط بین المللی 46
 دانلود نمائید  اقتصاد  روابط بین المللی 47
 دانلود نمائید  اقتصاد  مدیریت و رهبری 48
 دانلود نمائید  اقتصاد  اساسات مدیریت پروژه 49
 دانلود نمائید  اقتصاد  پنجاه فکر برتر- روابط بین المللی 50
 دانلود نمائید  جغرافیا  فلسفه جغرافیای سیاسی 51
 دانلود نمائید  جغرافیا  جايگاه و نقش علم جغرافيا 52
 دانلود نمائید  جغرافیا  The Politics of Political
Geography
53
 دانلود نمائید  جغرافیا  جهان شهرها و نقشه های جدید ژئوپلیتیکی 54
 دانلود نمائید  جغرافیا  جغرافی دانان چگونه محیط های
زندگی را مطالعه م یكنند؟
55
 دانلود نمائید  جغرافیا  Energy Resources Impact on Economy Development
and International Relations
56
 دانلود نمائید  جغرافیا  جغرافیای سیاسی 57
 دانلود نمائید  جغرافیا  1تحول جغرافیا ب هعنوان علمی میان رشت های 58
 دانلود نمائید  جغرافیا  2تحول جغرافیا ب هعنوان علمی میان رشت های 59
 دانلود نمائید  جغرافیا  بازشناسي نظري و مصداقي مفهوم منطقه راهبردي  در ابرقاره
اوراسيا
60
 دانلود نمائید  جغرافیا  ابعاد جغرافیای سیاسی مکانیابی 61
 دانلود نمائید  جغرافیا   پردازش مفهوم از دیدگاه جغرافیای سیاسی 62
 دانلود نمائید  جغرافیا  جغرافیای اقتصادی جدید 63
 دانلود نمائید  جغرافیا  جغرافیای عرفانی 64
 دانلود نمائید  جغرافیا  شهر و جغرافیای سیاسی 65
 دانلود نمائید  جغرافیا  جغرافیه اقتصادی جهانی 66
دانلود نمائید  جغرافیا  ابعاد جغرافیای سیاسی مکانیابی 67
 دانلود نمائید  جغرافیا  جغرافیای سیاسی 68
دانلود نمائید  جغرافیا  جغرافیای اقتصادی 69
 دانلود نمائید  جغرافیا   جايگاه و نقش علم جغرافيا 70

 

کتابهای مورد ضورت خویش را از لینک های زیر دانلود نمائید

کتابهای حقوقی

دانلود رشته مربوطه نام کتاب شماره
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  Anti Narcotics Law 1
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  1اصطلاحات حقوقی 2
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  2اصطلاحات حقوقی 3
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  اصطلاحات حقوقی3 4
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  استراتیژی انکشاف ملی 5
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری 6
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  توافقناته افغانستان 7
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  قانون آلودگي هوا 8
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  قانون اجراآت جزائی نافذ شده1392 9
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  قانون احزاب سياسي 10
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  قانون استرداد 11
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  قانون اصول محاکمت تجارتی 12
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  قانون بیمه 13
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  قانون تشكيل وصلاحيت محاكم 14
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  قانون تشكيلات محاكم به لسان انگلیسی 15
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  قانون جزا به لسان انگلیسی 16
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  قانون حكميت تجارتي 17
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  قانون حكميت كمركي 18
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  قانون رسانه ها1388 19
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  قانون ماليات بر عايدات 20
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  قانون مدني جلد 1 21
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  قانون مدني جلد2 22
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  قانون مدني جلد3 23
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  قانون مدني جلد4 24
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  قانون مدنی  انگلیسی 25
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  موازین محاکمه عادلانه 26
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  موازین محاکمه عادلانه 27
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  میثاق بین المللی حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی 28
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 29
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و ….. 30
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  کنوانسیون حقوق اطفال 31
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان 32
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  حقوق بشر در اقغانستان/ معیارهای ملی و بین المللی حقوقی 33
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد اداری 34
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  کنوانسیون منع سلاح بیولوژیکی 35
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی   قانون تشكيلات محاكم 36
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی   قانون مدني 37
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی   قانون آلودگي هوا 38
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی  قانون اصول محاکمت تجارتی 39
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی   قانون ماليات بر عايدات 40
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی 41
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی 42
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی 43
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی 44
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی 45
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی 46
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی 47
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی 48
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی 49
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی 50
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی 51
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی 52
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی 53
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی 54
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی 55
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی 56
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی 57
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی 58
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی 59
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی 60
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی 61
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی 62
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی 63
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی 64
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی 65
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی 66
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی 67
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی 68
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی 69
 دانلود نمائید  حقوق و علوم سیاسی 70
 

 

 

کتابهای مورد ضورت خویش را از لینک های زیر دانلود نمائید

کتابهای ژونالیستی

دانلود رشته مربوطه نام کتاب شماره
دانلود نمائید  ژورنالیزم اخلاق رسانه یی رادیو 1
 دانلود نمائید  ژورنالیزم  آشنائی با مکسر 2
 دانلود نمائید  ژورنالیزم  از واژه تا صدا 3
 دانلود نمائید  ژورنالیزم  بانو سلام 4
 دانلود نمائید  ژورنالیزم  درک رادیو 5
 دانلود نمائید  ژورنالیزم  فن بیان 6
 دانلود نمائید  ژورنالیزم  جازبه مخاطب 7
 دانلود نمائید  ژورنالیزم  جامعه شناسی رادیو 8
 دانلود نمائید  ژورنالیزم  نویسندگی در رادیو 9
 دانلود نمائید  ژورنالیزم  سوشیالینک رادیو 10
 دانلود نمائید  ژورنالیزم  زبان شناسی رادیو 11
 دانلود نمائید  ژورنالیزم  اصولنامه اخلاقی روزنامه نگاری 12
 دانلود نمائید  ژورنالیزم  معرفی کتاب اصول ترجمه 13
 دانلود نمائید  ژورنالیزم  پیشگفتار و فهرست مندرجات 14
 دانلود نمائید  ژورنالیزم  کتاب ارتباطات مفهمومی 15
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 16
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 17
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 18
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 19
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 20
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 21
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 22
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 23
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 24
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 25
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 26
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 27
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 28
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 29
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 30
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 31
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 32
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 33
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 34
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 35
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 36
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 37
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 38
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 39
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 40
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 41
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 42
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 43
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 44
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 45
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 46
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 47
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 48
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 49
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 50
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 51
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 52
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 53
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 54
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 55
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 56
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 57
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 58
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 59
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 60
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 61
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 62
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 63
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 64
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 65
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 66
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 67
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 68
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 69
 دانلود نمائید  ژورنالیزم 70

Be Sociable, Share!

کامنت

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)
کامنت (ضروری)
برای ست کردن عکس خود در کامنتها به سایت گراواتار مراجعه کنید.

© 2014 by Tabesh University.