اخبار

لطف نموده بالای لینک بالایی کلیک کنید و نتیجه خویش را چک نمائید

Read More
امتحان کانکور متفرقه سمستر خزانی

امتحان کانکور متفرقه سمستر خزانی 16 سنبله سال 1396

Read More
سفر علمی هیئت بلند پایه پوهنتون تابش به پوهنتون اولدنبُرگ کشور آلمان

به تاریخ 5-9 جون 2017 مطابق با 15-19 جوزا 1396 در چارچوب برنامه ایراسموس+ "ترویج مطالعات مهاجرت در تحصیلات عالی" سفر علمی و بازدید از پوهنتون اولدنبُرگ کشور آلمان صورت گرفت....

Read More
چهار پوهنتون افغانستان شامل برنامه ایراسموس + اتحادیه اروپا شدند

پوهنتون های کابل ، انستیتوت تحصیلات عالی تابش ، انستیتوت تکنالوژی معلوماتی کابل و پوهنتون ننگرهار چهار نهاد تحصیلات افغانستان اند که در برنامه ارتقای ظرفیت تحصیلات عالی که بخشی از برنامه ایراسموس+اتحادیه اروپا برای تحصیلات، آموزش و ورزش است، انتخاب شده اند...

Read More
سیمینار کاریز- هنر قدیم در صنعت جدید

مؤسسه تحصیلا ت عالی تابش برای بار نخست به همکاری مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان مقیم اروپا سیمینار علمی و تحقیقی را تحت عنوان ....

Read More

© 2014 by Tabesh University.