استادان

لست استادان دایمی موسسه تحصیلات عالی تابش

Read More
پوهندوی محمد محسن فرید

استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی

Read More

استاد جمشید نیکزاد

Monday 22 December 2014

استاد جمشید نیکزاد

استاد پوهنځی اقتصاد

Read More

داکتر میر اکرم میرزاد

Monday 22 December 2014

داکتر میر اکرم میرزاد

استاد پوهنځی ژورنالیزم

Read More

© 2014 by Tabesh University.