د منی د کانکور د آزموینه نتیجه

08.27.2017
admin

پوهنتون تابش
   کمیته امتحانات
نتایج کانکور دور سیزدهم سمستر خزانی گروپ (م) سال ۱۳۹۶ جدیدالشمولان پوهنتون تابش
ملاحظات نتیجه نمبر کانکور پوهنحی آی دی نمبر ولد اسم شماره
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۹۵ اقتصاد A 31 خلیل الرحمن مجیب الرحمن ۱
بی نتیجه بی نتیجه حقوق A 29 محمد صادق محمد جامد ۲
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۲۰۰ اقتصاد A 30 غلام حضرت فرشته ۳
بی نتیجه بی نتیجه ژورنالیزم A 22 محمد شعیب تهمینه ۴
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۲۰ حقوق A 26 محمد عارف وارث ۵
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۲۱۵ حقوق A 27 بابو جان محمد عارف ۶
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۱۷۵ اقتصاد A 36 عبدالفتاح عمران ۷
بی نتیجه بی نتیجه ژورنالیزم A 77 محمد علی حفیظ الله ۸
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۲۷۰ اقتصاد A 37 سید محمد محمد ظریف ۹
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۲۱۰ حقوق A 35 محمد مبین منیر ۱۰
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۲۰ شرعیات A 21 عبدالصبور میرویس ۱۱
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۲۳۰ شرعیات A 34 محمد شریف نعمت الله ۱۲
بی نتیجه بی نتیجه شرعیات A78 فضل الکریم نصر الله ۱۳
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۱۹۰ اقتصاد A 38 عبدالرحیم عبدالباقی ۱۴
۰۹:۰۰AM-12:00AM کامیاب ۲۱۰ حقوق A 70 محمد فواد تانیا ۱۵
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۰۵ حقوق A 68 غلام فاروق عبدالخالق ۱۶
بی نتیجه بی نتیجه اقتصاد A79 غلام محمد میترا ۱۷
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۱۵ حقوق A 69 محمد رحیم احمد صمیم ۱۸
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۲۱۰ شرعیات A 43 محمد شفیع امیر الله ۱۹
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۲۱۰ ژورنالیزم A 42 امیر محمد فرزاده ۲۰
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۱۷۰ شرعیات A 2 محمد جان محمد رحیم ۲۱
بی نتیجه بی نتیجه شرعیات A 4 الهام الدین حبیبه ۲۲
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۵۰ شرعیات A 10 ادم خان امان الله ۲۳
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۱۷۰ شرعیات A 16 غلام محمد احمد زبیر ۲۴
بی نتیجه بی نتیجه شرعیات A 32 محمد نعیم محمد رحیم ۲۵
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۲۰ ژورنالیزم A 28 سیدمحمد علی احمد ۲۶
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۱۰ ژورنالیزم A 46 محمد نعیم زاهد ۲۷
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۲۶۰ اقتصاد A 52 لقمان سلسله ۲۸
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۳۰ اقتصاد A 13 غلام حیدر زهرا ۲۹
بی نتیجه بی نتیجه اقتصاد A 75 خواجه نور گلزار ۳۰
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۴۰ اقتصاد A 59 عبدالاحمد جویره ۳۱
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۱۸۰ اقتصاد A 58 شیر محمد عبدالله ۳۲
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۱۸۰ اقتصاد A 57 خان محمد حامد ۳۳
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۰۰ اقتصاد A 6 میر محمد محمد فهیم ۳۴
بی نتیجه بی نتیجه حقوق A 76 اقبال علی فیصل ۳۵
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۴۰ اقتصاد A 18 عبدالمالک دیدار ۳۶
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۱۰ اقتصاد A 14 عبدالله برهان الله ۳۷
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۱۷۰ اقتصاد A 53 ملک جان عبدالحکیم ۳۸
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۰۵ حقوق A 40 محمد احسان محمد امان ۳۹
بی نتیجه بی نتیجه ژورنالیزم A 80 میر سعید فاطمه ۴۰
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۳۰ حقوق A 44 عبدالمنان عبدالحمید ۴۱
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۲۳۰ حقوق A 24 ظهور شاه مزمل ۴۲
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۱۹۰ اقتصاد A 39 سید علی سیف الدین ۴۳
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۲۵۰ اقتصاد A 55 ممتاز نصرت الله ۴۴
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۳۰ حقوق A 9 جان آقا صبغت الله ۴۵
بی نتیجه بی نتیجه شرعیات A 90 محمد عارف محمد منصور ۴۶
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۳۰ حقوق A 47 امام الدین نصیر احمد ۴۷
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۳۰ حقوق A48 میر عبدالفرید عبدالله ولید ۴۸
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۱۸۰ حقوق A 65 عبدالحمید مریم ۴۹
بی نتیجه بی نتیجه حقوق A 60 محراب الدین زلفر ۵۰
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۲۰ حقوق A 8 عزت الله تابش ۵۱
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۲۰ حقوق A 11 غلام رضا نگینه ۵۲
بی نتیجه بی نتیجه حقوق A 91 کریم شاه رحمن شاه ۵۳
۰۹:۰۰AM-12:00AM کامیاب ۲۲۰ حقوق A 54 عبدالرسول سلطانه ۵۴
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۰۰ اقتصاد A 67 عبدالوکیل عبدالنصیر ۵۵
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۲۰ حقوق A 19 میر حسین مژده ۵۶
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۱۹۰ حقوق A 3 محمد نسیم عزیز آقا ۵۷
بی نتیجه بی نتیجه اقتصاد A92 خیر محمد محمد آصف ۵۸
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۱۰ حقوق A 5 عبدالحکیم محمد ناصر ۵۹
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۱۸۸ حقوق A 7 علی احمد اقبال ۶۰
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۳۰ حقوق A 23 خواجه محمد کریم خواجه محمد حنیف ۶۱
۰۹:۰۰AM-12:00AM کامیاب ۱۹۰ حقوق A50 عبدالجمیل ذبیح الله ۶۲
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۱۷۸ حقوق A 51 رحم دل احمد امیر ۶۳
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۶۰ حقوق A 25 محمد نادر احمد زبید ۶۴
بی نتیجه بی نتیجه حقوق A 1 داد محمد احمد جاوید ۶۵
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۱۹۵ حقوق A 15 سید شرف الدین سید عزیز الدین ۶۶
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۴۰ حقوق A 12 احمد ولی عبدالباسط ۶۷
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۲۰ حقوق A 45 ذکریا احمد شاه ۶۸
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۱۶۰ حقوق A 33 معاذ الله احمد مرید ۶۹
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۰۸ حقوق A 66 عبدالرحیم فرهاد ۷۰
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۱۹۰ حقوق A 64 سید مختار سید جمال ۷۱
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۰۷ حقوق A 41 رحمت الله سیرت احمدخالد ۷۲
۰۹:۰۰AM-12:00AM کامیاب ۱۹۲ حقوق A 63 محمد اکرم نبی الله ۷۳
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۱۷۵ اقتصاد A 17 میر احمد اسلام الدین ۷۴
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۶۵ اقتصاد B 48 عبدالرحمن سیر ۷۵
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۰۱ ژورنالیزم C  ۲ خواجه عبدالمحبیب خواجه عبدالرحمن ۷۶
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۱۵ اقتصاد C 4 عبدالحفیظ محمد مصطفی ۷۷
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۳۰ اقتصاد C  ۵ محمد مقیم محمد خالد ۷۸
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۲۴۰ حقوق C 8 نصر الدین فرید ۷۹
بی نتیجه بی نتیجه شرعیات C 51 کریم قسیم ۸۰
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۰۰ اقتصاد C 7 عبدالعلیم فواد ۸۱
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۶۵ اقتصاد C 6 غلام فاروق ربیع الله ۸۲
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۲۰ اقتصاد C 12 عبدالحمید عبدالستار ۸۳
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۲۶۰ حقوق C13 محمد سرور قند آغا ۸۴
۰۹:۰۰AM-12:00AM کامیاب ۲۵۰ حقوق C 11 محمد گل راشد ۸۵
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۲۰۶ حقوق C1 نور الله محمد ادریس ۸۶
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۲۰۳ اقتصاد C 16 محمد کبیر اصیلا ۸۷
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۲۲۰ حقوق C 19 ضیا احمد نجات احمد ۸۸
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۸۰ حقوق C 9 نجیب الله سویتا ۸۹
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۲۰۰ حقوق C 10 عبدالبصیر خلیل احمد ۹۰
بی نتیجه بی نتیجه ژورنالیزم C 52 جلال الدین فریده ۹۱
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۰۰ اقتصاد  C17 امر الدین نقیب الله ۹۲
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۱۰ حقوق C 18 محمد الدین مجتبی ۹۳
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۱۵ حقوق C 21 قادر محمد عارف ۹۴
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۵۰ حقوق C 22 شیر آقا ابراهیم ۹۵
۰۹:۰۰AM-12:00AM کامیاب ۲۵۰ حقوق C 23 شیر باز نجیب الله ۹۶
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۲۰۰ ژورنالیزم C 15 محمد نسیم محمد فیصل ۹۷
۰۹:۰۰AM-12:00AM کامیاب ۲۲۰ حقوق C26 سید نعیم سید صمیم ۹۸
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۱۸۵ شرعیات C20 عبدالمالک بنفشه ۹۹
۰۹:۰۰AM-12:00AM کامیاب ۱۷۸ حقوق C 30 مظفر توریالی ۱۰۰
بی نتیجه بی نتیجه اقتصاد C 53 میرا جان امید ۱۰۱
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۱۸۸ حقوق C 24 عبدالجبار حسیب الله ۱۰۲
۰۹:۰۰AM-12:00AM کامیاب ۲۵۰ حقوق C 29 محمد آصف میر آغا ۱۰۳
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۵۰ حقوق C 28 فدا محمد فواد ۱۰۴
۰۹:۰۰AM-12:00AM کامیاب ۲۰۱ حقوق C 27  گلاب منیژه ۱۰۵
بی نتیجه بی نتیجه شرعیات C 54 فضل داد فضل خدا ۱۰۶
۰۹:۰۰AM-12:00AM کامیاب ۲۰۰ حقوق C 31 خدر محمد ذاکر ۱۰۷
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۱۸۸ اقتصاد C 25 کرام الدین احمد ولی ۱۰۸
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۱۹۰ حقوق C 33 محمد رسول سهراب ۱۰۹
۰۹:۰۰AM-12:00AM کامیاب ۱۷۵ حقوق C 34 عبدالرحیم عبدالظهور ۱۱۰
بی نتیجه بی نتیجه ژورنالیزم C 55 غلام محمد شاه محمد ۱۱۱
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۴۰ حقوق C 35 عبدالحفیظ مجیب الله ۱۱۲
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۲۱۲ حقوق C 38 محمد اکرم محمد شعیب ۱۱۳
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۱۸۸ حقوق C 36 محمد کریم ابوذر ۱۱۴
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۱۸۵ حقوق C 37 عبدالرازق محمد ناصر ۱۱۵
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۲۱۵ حقوق B 4 گل افغان سهراب ۱۱۶
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۰۰ ژورنالیزم B 3 گل الرحمن حبیب الرحمن ۱۱۷
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۹۰ ژورنالیزم B  ۲ عبدالرحمن سونیلا ۱۱۸
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۲۰۵ اقتصاد B 11 عبدالعلی شرین آغا ۱۱۹
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۲۶۰ حقوق B 17 عبدالاحد عبدالمجیب ۱۲۰
بی نتیجه بی نتیجه اقتصاد B 52 عصمت الله احمد الله ۱۲۱
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۱۸۰ شرعیات B 6 حاجی محمد محمد اشرف ۱۲۲
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۱۷۰ حقوق B14 دلاور خان محمد غیور ۱۲۳
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۱۰ اقتصاد B 12 عبدالله صیام ۱۲۴
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۰۸ اقتصاد B 26 امرالله میرویس ۱۲۵
۰۹:۰۰AM-12:00AM کامیاب ۲۷۰ حقوق B 27 قربان محمد عثمان ۱۲۶
۰۹:۰۰AM-12:00AM کامیاب ۲۶۰ حقوق B 21 محمد اسحق تحمینه ۱۲۷
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۰۰ حقوق B 8 عبدالعلیم محمد رحیم ۱۲۸
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۳۰ حقوق B 7 ولی محمد خالد ۱۲۹
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۱۸۸ ژورنالیزم B 31 بهرام فیروز ۱۳۰
بی نتیجه بی نتیجه شرعیات B 53 محمد فاروق جواد ۱۳۱
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۱۸۵ ژورنالیزم B 1 حبیب الرحمن سمیع الله ۱۳۲
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۱۶۰ شرعیات B 35 میر آقا احمد نوید ۱۳۳
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۱۹۶ شرعیات B 36 گل محمد مرضیه ۱۳۴
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۱۹۰ ژورنالیزم B 9 سرور فرهاد ۱۳۵
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۳۵ حقوق B 34 سید نصر الدین سید مدبر ۱۳۶
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۸۰ شرعیات B 41 سلیم عظیم الله ۱۳۷
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۱۰ حقوق B 46 محمد بصیر احمد بلال ۱۳۸
بی نتیجه بی نتیجه حقوق B 54 احمد صمیم عبدالقدوس ۱۳۹
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۴۰ اقتصاد B 38 غلام قادر میلاد ۱۴۰
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۱۸۰ حقوق B 44 عبدالرحمن احمد ذکی ۱۴۱
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۱۹۰ ژورنالیزم B 45 محمد صدیق تورپیکی ۱۴۲
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۲۰۰ اقتصاد B 42 شفیع الله تمیم ۱۴۳
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۱۸۵ حقوق B 47 عبدالصمد محمد مسعود ۱۴۴
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۱۹۸ اقتصاد B 28 سید غیاث الدین سید احمد شاه ۱۴۵
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۱۶۵ حقوق B 33 محمد نعیم محمد یما ۱۴۶
بی نتیجه بی نتیجه ژورنالیزم B 55 در محمد خیر محمد ۱۴۷
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۲۰۹ شرعیات B 10 سخی نظر نظر محمد ۱۴۸
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۱۹۰ حقوق B 13 عزیز احمد وزیر احمد ۱۴۹
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۱۷۰ اقتصاد B 23 عبدالواسیع حدیث ۱۵۰
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۰۲ اقتصاد B 25 بابه صاحب مرتضی ۱۵۱
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۷۵ حقوق B 50 ملنگ شاه شیر شاه ۱۵۲
بی نتیجه بی نتیجه شرعیات B 56 غلام دستگیر نور الله ۱۵۳
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۰۱ ژورنالیزم B 18 شهاب الدین محمد عثمان ۱۵۴
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۱۸۸ اقتصاد B 37 دین محمد خیر محمد ۱۵۵
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۲۰ ژورنالیزم B 19 محمد نبی عبدالحبیب ۱۵۶
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۹۰ حقوق B 39 عبدالسلام محمد یاثر ۱۵۷
بی نتیجه بی نتیجه شرعیات B 57 رحیم الله کریم الله ۱۵۸
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۲۸۰ اقتصاد B 15 عبدالغفار عبدالعزیز ۱۵۹
۰۵:۰۰pm-07:40pm کامیاب ۲۱۰ شرعیات B 40 محمد عزیز عبدالقدوس ۱۶۰
۰۵:۰۰AM-07:40AM کامیاب ۲۴۰ حقوق B 22 اسدالله ناجیه ۱۶۱

Be Sociable, Share!

کامنت

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)
کامنت (ضروری)
برای ست کردن عکس خود در کامنتها به سایت گراواتار مراجعه کنید.

© 2014 by Tabesh University.