استادان

د استادانو لست

Tuesday 2 August 2016

د استادانو لست

Read More

پوهندوی محمد محسن فرید

Thursday 19 February 2015

پوهندوی محمد محسن فرید

 د حقوقو او سیاسی علومو پوهنځی استاد

Read More

جمشید نیکزاد

Thursday 19 February 2015

جمشید نیکزاد

د اقتصاد پوهنځی استاد

Read More

داکتر میر اکرم میرزاد

Thursday 19 February 2015

داکتر میر اکرم میرزاد

د ژورنالیزم پوهنځی استاد

Read More

© 2014 by Tabesh University.