د تابش د لوړو زده کړو د موسسی پیام

د تابش پوهنتون عمومی رئیس پیام

د علم او پوهې او نویو علومو په عصر کې او د ملتونو د هڅو په ډګر کې، د سرلوړۍ او کامیابۍ د رمزونو او رازونو د لاسته راوړلو او تلپاتې کیدو لپاره، بې له شکه د لوړو زده کړو پوهنتونونه او موسسات د علم د زیږنده او د هراړخیزې پیژندګلوۍ د اصلي بنسټونو په […]

Read More

© 2014 by Tabesh University.