پوهنحی ها

پوهنحی اقتصاد

پوهنحی اقتصاد درسال 1389 با مجوزوزارت تحصیلات عالی درچوکات پوهنتون تابش درسه دیپارتمنت به صورت یک پوهنحْی

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی بتاریخ 16/8/1388 با داشتن دو دیپارتمنت 1. قضا څارنوالی 2. اداری و دیپلوماسی ایجاد شد.

پوهنحی ژورنالیزم

پوهنحُی ژورنالیزم پوهنتون تابش, بتاریخ /19/11/1389 بعد از کسب جواز از وزارت تحصیلات عالی افغانستان

پوهنحی شرعیات

طوریکه همه میدانیم نهاد های تحصیلی شرعی در کشور های اسلامی به ویژه افغانستان از ارزش بلندی در جامعه برخوردار بوده

پیام رئيس پوهنتون

دستاوردهای
پوهنتون تابش

سازمان تجارت جهانی

دانشجویان حقوق دانشگاه تابش به عنوان اولین تیم از طرف افغانستان در السا رقابت دادگاه محکمه در مورد قانون تجارت جهانی، 2017-2018

برنامه ایراسموس + اتحادیه اروپا

اولین دانشگاه خصوصی در افغانستان به عنوان عضو برنامه Erasmus +، کنسرسیوم پروژه PROMIG.

آی سی سی ام سی سی

دانشجویان حقوق طبس در اولین دادگاه بین المللی دادگاه کیفری بین المللی در افغانستان

ویلم سی. تیم حکمیت تجارتی

جایزه بسیار مورد احترام در Willem C. Vis Arbitration Commercial Arbitration Middle East، 2017

رقابت دختران

جایگاه اول و دوم در رقابت های راه اندازی دختران

پوهنتون شاردا

یادداشت تفاهم با دانشگاه شاردا هند

استارت آپ ویکند روشن

اولین جایزه در استارت آپ ویکند روشن ….

کنفرانس های ملی و بین المللی

مشارکت دانشجویان در کنفرانس های ملی و بین المللی

ما همه به انتظار دیدن شما در کابل، در پوهنتون تابش هستیم

عضویت در خبرنامه پوهنتون تابش