ما را در فیس بوک دنبال کنید

 

پوهنتون تابش
   کمیته امتحانات
لست مشمولین امتحان کانکور سمستر خزانی سال 1397گروپ ( س  )
ملاحظات نتیجه نمبر کانکور          تایم پوهنحی آی دی نمبر تخلص ولد اسم شماره
کامیاب 210 09AM-12:AM حقوق A13 شاه علم مزمل 1
کامیاب 215 05AM-08:AM حقوق A14 فرقانی نورالله فیض محمد 2
کامیاب 210 09AM-12:AM حقوق A11 شریفی ببرک احمد مهران 3
کامیاب 208 09AM-12:AM ژورنالیزم A7 کوهستانی محمد عقیل محمد شهرام 4
کامیاب 212 09AM-12:AM حقوق A9 وهاب زا ده محمد جان ریتا 5
کامیاب 215 05AM-08:AM حقوق A2 سادات جان سعید سید منیر 6
بی نتیجه حقوق A31 شیرآقا محمود 7
بی نتیجه اقتصاد A38 غلام محمد نور محمد 8
بی نتیجه اقتصاد A8 عبدالخلیل عبدالخبیر 9
کامیاب 215 05AM-08:AM حقوق A5 دلسوز دهلی خان نبی الله 10
کامیاب 220 05AM-08:AM حقوق A4 احمدی عبدالواسیع احمد راشد 11
کامیاب 217 05AM-08:AM حقوق A1 هاشمی عبدالظاهر عبدالودود 12
کامیاب 218 09AM-12:AM ژورنالیزم A30 فضل میرویس الدین فاطمه 13
کامیاب 220 05AM-08:AM حقوق A20 امین الله رفیع الله 14
کامیاب 240 09AM-12:AM حقوق A10 مظفر بریالی 15
کامیاب 224 05AM-08:AM حقوق A22 مشریار غلام دستگیر مرتضی 16
بی نتیجه ژورنالیزم A41 خیر خواه نور محمد شمیلا 17
بی نتیجه حقوق A50 فرید بصیر 18
کامیاب 210 05AM-08:AM اقتصاد A19 سروری عبدالودود عبدالغفور 19
کامیاب 210 05AM-08:AM اقتصاد A17 نوری عبدالله مزید الله 20
کامیاب 240 05AM-08:AM حقوق A24 صدیقی جان آقا سوما 21
کامیاب 218 09AM-12:AM اقتصاد A23 قاسمی سید عبدالبشیر سید روح الامین 22
کامیاب 207 09AM-12:AM حقوق A16 روفی محمد آصف نیلوفر 23
بی نتیجه اقتصاد A29 محمد دین فیض الله 24
بی نتیجه اقتصاد A53 فیصل شاپور اجمل 25
اقتصاد 223 05AM-08:AM اقتصاد A15 شیر احمد گیتا 26
کامیاب 260 05AM-08:AM حقوق A21 شیر نظر احمد مختار 27
کامیاب 205 05AM-08:AM اقتصاد A27 امرخیل ذکریا حامد 28
بی نتیجه حقوق A55 نثار غلام ربانی نقیب الله 29
کامیاب 297 05AM-08:AM حقوق B5 تاج تاج محمد منیژه 30
کامیاب 215 09AM-12:AM ژورنالیزم A28 عبیدی عبدالرحیم صلیبه 31
کامیاب 207 05AM-08:AM حقوق A3 رسولی محمد قاسم محمد عثمان 32
کامیاب 209 09AM-12:AM اقتصاد B 21 صافی شیر آقا احمد الله 33
بی نتیجه اقتصاد B32 جویا بشیر احمد حکمت الله 34
بی نتیجه حقوق B33 فرامرز فرهاد فرزاد 35
بی نتیجه حقوق B38 فدامحمد مینه 36
کامیاب 220 09AM-12:AM اقتصاد B 22 یوسفی محمد یوسف سمیر جان 37
کامیاب 225 05AM-08:AM حقوق B 13 عین الدین شمس الدین 38
کامیاب 230 09AM-12:AM حقوق B 27 حبیبی حبیب خان نصیر 39
کامیاب 218 05AM-08:AM حقوق B 24 ملا سعدالله قاری عنایت الله 40
کامیاب 216 05AM-08:AM حقوق B 25 امیری داد محمد سمیع الله 41
کامیاب 220 09AM-12:AM اقتصاد B 29 صمیم جمعه بیک رویدا 42
کامیاب 214 09AM-12:AM حقوق B 30 راشدی عبدالودود احمد فهیم 43
کامیاب 240 09AM-12:AM ژورنالیزم B 26 خلیلی محمد محفوظ محمد منصور 44
کامیاب 210 05AM-08:AM حقوق B 15 عمری محمد عمر جاوید احمد عمری 45
کامیاب 215 09AM-12:AM ژورنالیزم B 17 رسولی غلام سرور نبیل 46
بی نتیجه ژورنالیزم B37 نورزاد نور محمد کریمه 47
بی نتیجه اقتصاد B40 خیری خیر محمد عارفه 48
کامیاب 234 09AM-12:AM ژورنالیزم B 28 سیدخیلی آقا گل فردین 49
کامیاب 220 09AM-12:AM حقوق B 3 شیر آغا حاجت الله 50
کامیاب 233 09AM-12:AM اقتصاد B 2 طاهریان محمد طاهر میوند 51
کامیاب 224 05AM-08:AM اقتصاد B 1 ریان شمس الدین فرهاد 52
کامیاب 215 05AM-08:AM اقتصاد B 10 صدیقی سخی زاده احمد راشد 53
کامیاب 213 05AM-08:AM اقتصاد B 1 احمدی سعدالدین مزمل 54
کامیاب 218 09AM-12:AM حقوق B 28 عزیز احمد مرسل 55
کامیاب 208 09AM-12:AM حقوق B 12 واعظی سید علی اصغر سید سباوون 56
بی نتیجه حقوق B 45 جان محمد خیر محمد 57
بی نتیجه حقوق B 46 عمری محمد عالم صدف 58
کامیاب 219 05AM-08:AM اقتصاد B 9 عمری محمد ظریف سلیمان 59
کامیاب 230 09AM-12:AM ژورنالیزم B 17 حفیظی اسد الله شمس الله 60
کامیاب 225 05AM-08:AM حقوق B 27 سادات غلام رازق پوپل 61
کامیاب 210 05AM-08:AM حقوق B 19 ولی محمد خان محمد 62
کامیاب 209 09AM-12:AM ژورنالیزم B 7 معروفی عبدالمعروف خدیجه 63
کامیاب 235 05AM-08:AM حقوق B 6 عارفی محمد علی احمد الله 64
اختصاصی کامیاب 220 05AM-08:AM اقتصاد C1 هاشمی سفر محمد محمد هاشم 65
بی نتیجه ژورنالیزم B49 نظری رازمحمد جاوید احمد 66
بی نتیجه حقوق B53 خیر الله ایمل 67
اختصاصی کامیاب 299 05AM-08:AM اقتصاد C2 فقیری صالح محمد محمد اکرم 68
اختصاصی کامیاب 220 05AM-08:AM اقتصاد C4 صافی آغا شیرین نرگس 69
اختصاصی کامیاب 230 05AM-08:AM اقتصاد C3 غوثی محمد نصیر محمد یحیی 70
بی نتیجه حقوق B54 نوری نور الله نرگس 71
اختصاصی کامیاب 204 05AM-08:AM اقتصاد C5 صمدی عبدالغیاث عبدالغفور 72
بی نتیجه حقوق D1 رحیمی عبدالبصیر عبدالرشید 73
بی نتیجه اقتصاد D10 صدیقی خواجه محمد سعید خواجه میلاد 74
کامیاب 210 05AM-08:AM اقتصاد D14 حیدری مرزا گل محمد رامین 75
کامیاب 208 05AM-08:AM اقتصاد D16 رحمانی حاجی نوراغا احمد نوید 76
کامیاب 209 09AM-12:AM حقوق D12 جاهد فضل الرحمن پروانه 77
کامیاب 230 05AM-08:AM اقتصاد D8 محمدی احمد نذیر نوید الله 78
کامیاب 215 09AM-12:AM ژورنالیزم D2 عظیمی روح الله صدیق الله 79
کامیاب 209 05AM-08:AM اقتصاد D7 سادات سید فقیر سید خالد 80
بی نتیجه ژورنالیزم D36 عبدالله نظیفه 81
بی نتیجه حقوق D39 محمد کبیر فریبا 82
کامیاب 208 05AM-08:AM اقتصاد D4 حکیمی نجیب الله حامد 83
کامیاب 210 05AM-08:AM حقوق D6 نظامی شاه پور فیصل 84
کامیاب 206 05AM-08:AM حقوق D5 چنار محمد رقیب محمد موسی 85
کامیاب 220 05AM-08:AM حقوق D13 فقیر محمد مرتضی 86
کامیاب 225 05AM-08:AM حقوق D17 ملک زاده عبدالرشید عبدالبصیر 87
کامیاب 230 09AM-12:AM ژورنالیزم D11 صمدی حضرت گل تمیم 88
کامیاب 240 09AM-12:AM حقوق D30 نوری حیات الله هیله 89
کامیاب 210 05AM-08:AM حقوق D29 نوری نور محمد ندیم احمد 90
کامیاب 227 09AM-12:AM ژورنالیزم D28 نجیمی محمد علی اجمل 91
کامیاب 208 05AM-08:AM حقوق D25 اشرفی محمد اشرف امید 92
کامیاب 201 05AM-08:AM حقوق D24 احمدی محمد داوود احمد شاه 93
کامیاب 202 05AM-08:AM حقوق D23 صفار محمد یاسین محمد اقبال 94
بی نتیجه اقتصاد D38 نبی گل محمد عارف 95
بی نتیجه حقوق D41 در محمد فدامحمد 96
بی نتیجه ژورنالیزم D43 غلام محمد خیر محمد 97
کامیاب 233 05AM-08:AM حقوق D22 امیری الله نور ذکی الله 98
کامیاب 220 09AM-12:AM ژورنالیزم D20 امیری امیر محمد زبیر الله 99
کامیاب 220 05AM-08:AM حقوق D21 محمد یاسین منظور 100
کامیاب 220 05AM-08:AM حقوق D19 هاشمی سید عالم سید جان 101
کامیاب 205 05AM-08:AM حقوق D18 نوری عبدالجان محمد رفیع 102
کامیاب 215 05AM-08:AM حقوق D27 احمدی غلام علی مجتبی 103
کامیاب 208 05AM-08:AM حقوق D9 امیری انارگل سبحان الله 104
کامیاب 220 05AM-08:AM اقتصاد D26 آخند زاده حشمت الله حمیدالله 105
کامیاب 211 09AM-12:AM ژورنالیزم D15 اسلمیار احمد بصیر مریم 106
کامیاب 213 09AM-12:AM حقوق E6 رحیمی رحیم خان نورالله 107
بی نتیجه ژورنالیزم E25 عالمی خیر الدین سوما 108
بی نتیجه اقتصاد E26 عمر محمد عالم محمد مصطفی 109
کامیاب 211 09AM-12:AM ژورنالیزم E4 اعظمی محمد زمان عبدالبشیر 110
کامیاب 200 09AM-12:AM ژورنالیزم E1 صدیقی خواجه رحیم حورالنسا 111
کامیاب 215 09AM-12:AM حقوق E3 دینارخیل صبغت الله حبیب الله 112
کامیاب 240 09AM-12:AM اقتصاد E15 محمدی محمد عظیم محمد مرتضی 113
کامیاب 220 09AM-12:AM حقوق E9 جفلی نورآغا احمد ذکی 114
کامیاب 214 05AM-08:AM اقتصاد E8 آخنده زاده حاجی حمد الله قریب الله 115
کامیاب 220 05AM-08:AM حقوق E2 عبدالعلیم عبدالرفیع 116
کامیاب 220 05AM-08:AM حقوق E7 آخنده زاده حاجی حمد الله صبر الله 117
کامیاب 213 05AM-08:AM حقوق E5 حمیدی عبدالقیوم عبدالحی 118
کامیاب 225 09AM-12:AM حقوق E10 کبیر محمد حیدر محمد حامد 119
بی نتیجه ژورنالیزم E29 کبیری عبدالاحد عبدالودود 120
بی نتیجه اقتصاد E32 حمیدی قدرت الله حشمت الله 121
بی نتیجه حقوق E38 راسخ گدا محمد محمد شفیق 122
کامیاب 208 05AM-08:AM حقوق E11 جلالی شهاب الدین نرگس 123
کامیاب 206 05AM-08:AM اقتصاد E12 کوهستانی عبدالرحمن داریوش 124
کامیاب 217 09AM-12:AM اقتصاد E13 راسخ عبدالجمیل عبدالمبین 125
کامیاب 210 09AM-12:AM حقوق E14 مولوی زاده احمد فاضل احمد شاکر 126
کامیاب 206 05AM-08:AM اقتصاد E17 شفق عبدالصبور عبدالظهور 127
کامیاب 230 05AM-08:AM حقوق E16 ستاری عبدالفتاح احمد شاکر 128
کامیاب 220 05AM-08:AM حقوق E18 احمدزی دل آغا حکمت الله 129
کامیاب 220 05AM-08:AM حقوق E21 جوینده سیدآقا مبارز 130
بی نتیجه ژورنالیزم E41 سید محمد فرزانه 131
بی نتیجه حقوق E45 محمد داود سیف الدین 132
بی نتیجه اقتصاد E20 واحدی عبیدالله محمد قیس 133
کامیاب 212 05AM-08:AM اقتصاد E24 سادات امان الله فیصل 134
کامیاب 240 05AM-08:AM حقوق E28 عزیزی محمد شاه محمد صمیم 135
کامیاب 208 05AM-08:AM حقوق E23 سلطانی محمد سلطان جاوید 136
کامیاب 199 05AM-08:AM حقوق E22 وکیلی دوست محمد عبدالحفیظ 137
کامیاب 207 05AM-08:AM اقتصاد E26 روفی عبدالغفور تابش 138
کامیاب 270 09AM-12:AM ژورنالیزم E29 امینی محمد امین محمد عظیم 139
کامیاب 204 05AM-08:AM حقوق F1 سلطانی محمد گل حمید الله 140
کامیاب 212 05AM-08:AM اقتصاد F2 امیری شیرین آقا خالده 141
کامیاب 205 05AM-08:AM اقتصاد F3 صفی الله ثریا 142
کامیاب 200 05AM-08:AM حقوق F5 حیاتی نجیب الله محمد یونس 143
کامیاب 230 09AM-12:AM اقتصاد F7 احمدی عبدالهادی عبدالمتین 144
کامیاب 206 09AM-12:AM حقوق F21 حبیبی عبدالمجید معشوق الله 145
بی نتیجه اقتصاد F30 عبدالاحمد غلام محمد 146
کامیاب 220 09AM-12:AM حقوق F 9 منشی محبوب الله سید احمد 147
کامیاب 207 05AM-08:AM حقوق F12 سید خیلی حضرت الدین محمد ذاکر 148
کامیاب 202 09AM-12:AM ژورنالیزم F11 رحیم زاده محمد فرید نبیلا 149
کامیاب 201 05AM-08:AM حقوق F10 داود زاده ضیا الله شفیع الله 150
کامیاب 200 09AM-12:AM حقوق F14 نیازی محمد طاهر یما 151
بی نتیجه ژورنالیزم F15 عبدالصمد محمد مسعود 152
کامیاب 201 05AM-08:AM اقتصاد F17 غفاری عبدالوهاب محمد سهراب 153
کامیاب 198 05AM-08:AM حقوق F16 عباسی عبدالهادی مرتضی 154
کامیاب 240 05AM-08:AM اقتصاد F18 ناصری نور محمد امان الله 155
کامیاب 204 09AM-12:AM ژورنالیزم F4 شریفی محمد ظریف محمد مصطفی 156
کامیاب 270 05AM-08:AM حقوق F19 امیری عبدالصبور سمیرا 157
کامیاب 240 09AM-12:AM حقوق F20 اطرافی عبدالجبار محمد صامت 158
بی نتیجه حقوق F31 غلام محمد احمد الله 159
بی نتیجه ژورنالیزم F32 حبیب شاه سلیمه 160
بی نتیجه اقتصاد F33 علی داد رقیه 161
کامیاب 210 05AM-08:AM حقوق F21 بحران عبدالصبور نقیب الله 162
کامیاب 225 05AM-08:AM حقوق F23  رحیمی ظهور شاه عبدالباسط 163
کامیاب 220 05AM-08:AM اقتصاد F30 صافی محمد ابراهیم محمد رامین 164
کامیاب 208 05AM-08:AM حقوق F22 رحیمی زلمی زبیر 165
کامیاب 223 05AM-08:AM حقوق F24 عبدالستار بهزاد 166
کامیاب 217 09AM-12:AM حقوق F27 نورزی حمزه خان مسعود 167
کامیاب 206 05AM-08:AM حقوق F28 صابری محمد صابر محمد فایق 168
کامیاب 208 09AM-12:AM حقوق F25 رحیمی محمد سعید غلام دستگیر 169
کامیاب 220 05AM-08:AM حقوق F26 نوری فضل محمد مجتبی 170
کامیاب 210 09AM-12:AM اقتصاد F13 محمد نعیم سکندر 171
کامیاب 200 09AM-12:AM ژورنالیزم G6 حمیدی فرهاد شهاب 172
بی نتیجه حقوق G8 نوایی عبدالمجید محمد هارون 173
کامیاب 211 05AM-08:AM حقوق G4 اساس قربانشاه احمد شاه 174
بی نتیجه ژورنالیزم G35 عمرزی عبدالله محمد حامد 175
بی نتیجه حقوق G36 حمیدی محمد کبیر محمد جواد 176
کامیاب 203 05AM-08:AM حقوق G5 هاشمی حیات خان یوسف خان 177
کامیاب 220 05AM-08:AM اقتصاد G1 اکبری شیرالله میلاد 178
کامیاب 244 05AM-08:AM حقوق G2 نوزی عبدالحمید یوسف 179
کامیاب 240 09AM-12:AM ژورنالیزم G7 عمری نقیب احمد الیاس احمد 180
بی نتیجه اقتصاد G10 صاحب زاده عبدالرحمن عبدالمجید 181
کامیاب 230 05AM-08:AM حقوق G11 سادات سید آقا منیر 182
کامیاب 240 09AM-12:AM ژورنالیزم G13 شریفزاده محمد صدیق محمد فاروق 183
کامیاب 215 05AM-08:AM اقتصاد G14 محمد رفیع محمد ضمیر 184
کامیاب 215 05AM-08:AM حقوق G12 رزاق محمد شعیب ذبیح الله 185
کامیاب 207 05AM-08:AM حقوق G16 شمس صفی الله صامعه 186
بی نتیجه حقوق G35 علی محمد زینب 187
کامیاب 225 05AM-08:AM حقوق G22 عبدالواسع رویا 188
کامیاب 220 05AM-08:AM حقوق G15 صدیقی امام الدین خواجه اکرام الدین 189
کامیاب 210 09AM-12:AM ژورنالیزم G17 سیدی سید کریم سید ذکی 190
کامیاب 208 05AM-08:AM اقتصاد G20 زرگرزاده شیراقا هیلی 191
کامیاب 215 05AM-08:AM حقوق G27 حیدری نجابت خان عبید 192
کامیاب 210 05AM-08:AM حقوق G18 الیاسی اسد الله زمری 193
کامیاب 248 05AM-08:AM حقوق G23 افغانزاده حاجی محمد افغان محمد مبین 194
کامیاب 215 05AM-08:AM حقوق G28 بخشی قیام الدین بهرام 195
کامیاب 215 05AM-08:AM حقوق G19 عبدالجلیل محمود 196
کامیاب 230 05AM-08:AM حقوق G21 افغانزاده حاجی محمد افغان محمد طارق 197
بی نتیجه حقوق G38 عبدارازق فتانه 198
بی نتیجه ژورنالیزم G39 صدیقی محمد صدیق زلمی 199
کامیاب 224 09AM-12:AM اقتصاد G30 فیضی حاجی ویس محمد ابوزر 200
کامیاب 213 09AM-12:AM ژورنالیزم G26 نوری محمداشرف محمد بلال 201
کامیاب 208 09AM-12:AM ژورنالیزم G24 آخند زاده توریالی شریف 202
کامیاب 230 09AM-12:AM ژورنالیزم G25 ادیب عبدالجمیل میوند 203
کامیاب 230 09AM-12:AM حقوق H3 بازارک وفادار خان جمشید 204
کامیاب 200 05AM-08:AM حقوق H2 کبیری عبدالبشیر عبدالرب 205
کامیاب 203 09AM-12:AM ژورنالیزم H1 فقیر زاده محمد عالم فرشاد 206
کامیاب 225 05AM-08:AM حقوق H29 باز محمد راز محمد 207
کامیاب 230 05AM-08:AM حقوق H6 شرف مل شرف الدین امید الله 208
بی نتیجه حقوق H14 جمال الدین خیر الدین 209
کامیاب 210 05AM-08:AM حقوق H4 فیضی ملک بیک الهام 210
کامیاب 215 05AM-08:AM حقوق H5 مقیم محمد رحیم محمد حلیم 211
کامیاب 250 09AM-12:AM اقتصاد H7 احدی بهادر خان قریب الله 212
کامیاب 210 05AM-08:AM اقتصاد H8 محمدی محمد شیرین شاهین 213
کامیاب 215 09AM-12:AM حقوق H10 عظیمی فرید احمد رومان احمد 214
بی نتیجه حقوق H15 نظری محمد ذکریا وارث 215
کامیاب 200 09AM-12:AM حقوق H11 عظیمی عبدالوحید محمد ویس 216
کامیاب 235 09AM-12:AM حقوق H9 خیر خواه محمد آصف محمد نعمان 217
کامیاب 217 05AM-08:AM حقوق H12 نوری غلام حسین یوسف علی 218
                                    قرار شرح فوق لست هذا ترتیب وصحت است.                                                                                                  با احترام
با احترام