ما را در فیس بوک دنبال کنید

پوهنتون تابش
   کمیته امتحانات
نتایج کانکورمتفرقه دور شانزدهم سمستر بهاری سال 1398  داوطلبان گروپ (ع) پوهنتون تابش 16/1/1398
ملاحظات نتیجه نمبر کانکور تایم پوهنحی آی دی نمبر تخلص ولد اسم شماره
کامیاب 248 چهارم اقتصاد A9 حیدری نورآغا فرید 1
کامیاب 218 چهارم حقوق A5 نصری سربلند جواد 2
کامیاب 236 دوم اقتصاد A7 رضاء سید وکیل سید مدثر 3
کامیاب 283 چهارم حقوق A1 عارفی عبدالجبار میرویس 4
کامیاب 263 چهارم حقوق A2 محمدی غلام علی مجتبی 5
کامیاب 241 چهارم اقتصاد A20 ضیاالدین فرامرز 6
بی نتیجه چهارم اقتصاد A11 یوسف زاده هدایت الله حکمت الله 7
کامیاب 228 چهارم حقوق A10 قطب الدین محمد یاسین منصور 8
کامیاب 269 دوم اقتصاد A17 حضرتی احمد ضیا وژمه 9
کامیاب 267 دوم اقتصاد A16 محمدی حاجی گل آقا عبدالسمیع 10
کامیاب 248 دوم حقوق A15 رحیمی رحیم الله فیصل 11
بی نتیجه چهارم اقتصاد A14 فرهادی محب الله راشد 12
کامیاب 244 چهارم اقتصاد A3 احمدزی عزت الله حسیب الله 13
کامیاب 273 چهارم اقتصاد A13 مجددی عزیز احمد مقیت الله 14
کامیاب 266 دوم ژورنالیزم A22 احمدی فضل احمد روحینا 15
کامیاب 262 چهارم اقتصاد A21 محمدی محمد کبیر محمد ذکی 16
کامیاب 245 دوم حقوق A27 بخشی داود هارون 17
کامیاب 262 چهارم حقوق A25 عیار فضل الدین فرهاد 18
کامیاب 265 دوم حقوق A26 لطیفی عزیز الرحمن ذبیح الله 19
کامیاب 282 دوم اقتصاد A24 صمدی شاه محمود هدیه 20
کامیاب 241 دوم حقوق A23 قریشی مولا داد محمد ناصر 21
کامیاب 261 چهارم اقتصاد A28 قانع سید موسی سید رشاد 22
کامیاب 264 چهارم اقتصاد A31 رحیمیار محمد حنیف محمد فردوس 23
کامیاب 262 چهارم حقوق A29 رحمانی لطف الرحمن پوپل 24
کامیاب 242 دوم اقتصاد A30 صدیقی خواجه نور سعید خواجه منصور 25
کامیاب 261 دوم اقتصاد A12 سروری غلام دستگیر نعمان 26
کامیاب 265 چهارم اقتصاد A33 احمدی محمد عمر احمد جاوید 27
کامیاب 242 دوم شرعیات A32 ظفری محمد آجان ندیم 28
کامیاب 271 دوم ژورنالیزم A36 نور احمد عبدالحمید 29
کامیاب 241 دوم اقتصاد A38 بهرام محمد یحیی محمد رشاد 30
کامیاب 230 دوم اقتصاد A39 شرفی شهاب الدین شبیر احمد 31
کامیاب 256 دوم اقتصاد A37 مرزایی شیرمرزا احمد حسیب 32
کامیاب 256 دوم اقتصاد A35 خالقیار محمد رفیق لیدا 33
کامیاب 267 دوم ژورنالیزم A19 خالقیار محمد رفیق ویدا 34
کامیاب 272 دوم ژورنالیزم A15 شیرین محمد صفر شفیع الله 35
کامیاب 258 چهارم اقتصاد A8 حلیمی عبدالحق ذبیح الله 36
کامیاب 242 چهارم اقتصاد B1 کریمی عبدالغفور امید 37
کامیاب 235 دوم حقوق B3 پیمان عبدالشکور احسان الله 38
کامیاب 268 دوم ژورنالیزم B2 خیری فاروق نیلم 39
کامیاب 258 چهارم حقوق B4 سهرابی محمد ظاهر شفیق 40
کامیاب 259 چهارم حقوق B18 حمیدی آقا محمد ولی احمد 41
کامیاب 279 چهارم حقوق B5 قرغه یی فض الحق عابد 42
کامیاب 265 چهارم حقوق B7 بخشی ضیا الدین نظام الدین 43
کامیاب 235 دوم حقوق B6 اکبری ذبیح الله بلال احمد 44
کامیاب 245 دوم حقوق B10 عزیزی ذکریا فهیم 45
کامیاب 258 چهارم اقتصاد B8 یعقوبی نور آقا اسد 46
کامیاب 239 چهارم اقتصاد B13 نوری نوریالی احمدزی 47
کامیاب 255 چهارم اقتصاد B9 ناصری سیف الرحمن عبدالباسط 48
کامیاب 259 دوم اقتصاد B11 احمدی عبدالقادر عبدالوهاب 49
کامیاب 241 دوم حقوق B12 زمانی مظهرالدین میوند 50
کامیاب 256 چهارم حقوق B14 انوار شیر احمد فیصل 51
کامیاب 214 چهارم اقتصاد B16 فراق عبدالرب خلیل الله 52
کامیاب 241 دوم اقتصاد B17 نجیب سلیم 53
کامیاب 219 چهارم حقوق B16 پوپل زی غلام جیلانی میرویس 54
کامیاب 238 دوم ژورنالیزم B18 عظیمی محمد عظیم ارمان 55
کامیاب 282 چهارم حقوق B20 غلام صدیق محمد صادق 56
کامیاب 248 چهارم حقوق B27 مولوی زاده مولوی ګل عالم عبدالمجید 57
کامیاب 258 چهارم حقوق B26 احمدی محمد کبیر محمد بصیر 58
کامیاب 237 چهارم اقتصاد B25 راسخ مرزا ګل ندا محمد 59
کامیاب 278 دوم ژورنالیزم B22 صبوری عبدالبصیر احمد شعیب 60
کامیاب 256 دوم ژورنالیزم B21 امیری سید شریف سید ساحل 61
کامیاب 238 دوم ژورنالیزم B24 حسینی عزت الله سلیمان 62
کامیاب 268 دوم ژورنالیزم B23 یوسفزی محمد اکبر محمد ذکی 63
بی نتیجه چهارم اقتصاد B19 حمیدی محمد اعظم کیومرث 64
کامیاب 248 دوم حقوق B28 محمد یوسف مسیح الله 65
کامیاب 218 دوم حقوق B29 شجاع نقیب الدین بصیر الدین 66
کامیاب 244 دوم حقوق B30 نجیب الله جنیدالله 67
کامیاب 272 دوم اقتصاد C2 محمدی محمد کریم امید 68
کامیاب 258 دوم اقتصاد C1 صافی نصرت الله امین الله 69
کامیاب 271 چهارم حقوق C3 رحمتی محمد حسن احمد بلال 70
کامیاب 234 چهارم اقتصاد C5 هوتک شایسته ګل آرزو 71
کامیاب 268 چهارم اقتصاد C6 غیور عبدالطیف عبدالقادر 72
کامیاب 268 چهارم اقتصاد C8 شاکر غلام جیلانی تمنا 73
کامیاب 256 چهارم اقتصاد C4 فیروز محمد اسماعیل محمد یوسف 74
کامیاب 259 دوم حقوق C10 شیرزاد محمد آغا پوپل 75
کامیاب 267 چهارم حقوق C13 حمیدی عبدالحمید عبدالطیف 76
کامیاب 214 دوم حقوق C11 سادات سید معصوم سید منصور 77
کامیاب 225 چهارم حقوق C12 پاینده پاینده محمد عبیدالله 78
کامیاب 264 چهارم حقوق C16 حیدری عبدالفتاح مسعود 79
کامیاب 284 چهارم حقوق C7 ابراهمی محمد اشرف محمد نوید 80
کامیاب 256 چهارم حقوق C14 افغان محمد حنیف ادریس 81
کامیاب 261 چهارم اقتصاد Cc17 هاشمی شاه سعید سید شبیر 82
کامیاب 261 چهارم اقتصاد C20 شریفی سید حضرت سید مجتبی 83
کامیاب 265 دوم اقتصاد C23 شهیر بوستان ایرج 84
کامیاب 245 دوم اقتصاد C21 امیری عبدالفتاح احمد فرزان 85
کامیاب 264 چهارم حقوق C15 حضرتی لعل محمد منصور 86
کامیاب 236 دوم ژورنالیزم C18 اسیری تاج محمد شبیر احمد 87
کامیاب 169 دوم ژورنالیزم C19 صدیق نوید 88
کامیاب 262 دوم حقوق C9 رسولی محمد عزیز شاداب 89
کامیاب 225 دوم حقوق C28 بیاد احمد جاوید احمد امید 90
کامیاب 248 دوم حقوق C27 قاسمی محمد فرید عبدالباسط 91
کامیاب 218 چهارم حقوق C22 سادات سید عارف سید مقیم 92
کامیاب 238 چهارم حقوق نور آغا ولیمه 93
کامیاب 156 چهارم حقوق زمانی حفیظ الله رحمت الله 94
کامیاب 268 دوم شرعیات C26 رحیمی عبدالهاشم محمد محسن 95
کامیاب 265 دوم شرعیات C25 ناصری حبیب الله جمال عبدالناصر 96
کامیاب 245 دوم حقوق C24 کوهی عزیز احمد شاداب احمد 97
کامیاب 233 دوم شرعیات C31 شریفی محمد بشیر محمد رقیب 98
کامیاب 245 دوم حقوق c29 محمد نسیم محمد نصیر 99
کامیاب 264 دوم ژورنالیزم c30 عبدالمتین نرکس 100
کامیاب 242 دوم حقوق C31 بخشی عبدالفرید عبدالواحد 101
اختصاصی کامیاب 246 دوم شرعیات J2 محمدی محمد سالم سونیا 102
اختصاصی کامیاب 269 چهارم شرعیات J9 کریمی فدا محمد احمد فواد 103
اختصاصی کامیاب 265 چهارم شرعیات J12 احمدی شهزاده ممتاز بختیار 104
بی نتیجه چهارم اقتصاد J8 مبارز ګل شرین عبدالناصر 105
کامیاب 239 دوم شرعیات J6 شریفی محمد شریف ګلبدین 106
کامیاب 243 چهارم شرعیات J3 محمود برشنا 107
قرار شرح فوق نتایج امتحان کانکور متفرقه  تعداد 108 تن از داوطلبان این پوهنتون ترتیب و صحت است.
با احترام
معاونیت امور محصلان