ما را در فیس بوک دنبال کنید

دیـدگاه

پوهنتون تابش در نظر دارد تا جهت ارتقای سطح دانش مسلکی و تخصصی فرزندان میهن از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات، زمینه رشد و انکشاف علمی را مطابق ستندرد های ملی و بین المللی فراهم نماید

 

ماموریت

پوهنتون تابش با در نظر داشت شرایط و نیازمندی های جامعه از طریق عرضه‌ خدمات علمی و تخصصی  درراستای آموزش و پرورش جوانان کشور فعالیت مستمر ومستدام داشته و آنها را مطابق رشته ها‌ی اختصاصی تربیه و به جامعه تقدیم می نماید.