ما را در فیس بوک دنبال کنید

ضروریات ثبت نام:

حین مراجعه جهت ثبت نام  در پوهنتون تابش شما باید :

  • شهادت نامه و یا نمرات سه ساله خود را که تائید شده وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان بوده و نشان دهنده فراغت شما از صنف دوازدهم باشد با خود داشته باشید.
  • یک کاپی رنگه از تذکره خود را نیز داشته باشید.
  • شش قطعه عکس با سایز (2*3) نیز همراه خود داشته باشید.
  • 750 افغانی برای امتحان کانکور