اعلانات کاریابی

عنوان وظیفه: استاد پوهنحی حقوق و علوم سیاسی (آمر دیپارتمنت قضا و سارنوالی) موقعیت وظیفه: کابل ملیت: افغان نوعیت وظیفه: تمام روز معاش: مطابق به پالیسی پوهنتون تعداد بست: 1 نهاد: پوهنتون تابش مدت قرار داد: یک سال (قابل تمدید می باشد)، با در نظرداشت یک دوره امتحانی سه ماهه تجارب لازم: حد اقل سه […]

Read More

عنوان وظیفه: استاد پوهنحی ژورنالیزم (آمر دیپارتمنت رادیو تلویزیون) موقعیت وظیفه: کابل ملیت: افغان نوعیت وظیفه: تمام روز معاش: مطابق به پالیسی پوهنتون تعداد بست: 1 نهاد: پوهنتون تابش مدت قرار داد: یک سال (قابل تمدید می باشد)، با در نظرداشت یک دوره امتحانی سه ماهه تجارب لازم: حد اقل سه سال تجربه استادی تحصیلات: […]

Read More

عنوان وظیفه: استاد پوهنځی ژورنالیزم (آمر دیپارتمنت مطبوعات) موقعیت وظیفه: کابل ملیت: افغان نوعیت وظیفه: تمام روز معاش: مطابق به پالیسی پوهنتون تعداد بست: 1 نهاد: پوهنتون تابش مدت قرار داد: یک سال (قابل تمدید می باشد)، با در نظرداشت یک دوره امتحانی سه ماهه تجارب لازم: حد اقل سه سال تجربه استادی تحصیلات: حد […]

Read More

عنوان وظیفه: استاد پوهنحی شرعیات (آمر دیپارتمنت فقه و قانون) موقعیت وظیفه: کابل ملیت: افغان نوعیت وظیفه: تمام روز معاش: مطابق به پالیسی پوهنتون تعداد بست: 1 نهاد: پوهنتون تابش مدت قرار داد: یک سال (قابل تمدید می باشد)، با در نظرداشت یک دوره امتحانی سه ماهه تجارب لازم: حد اقل سه سال تجربه استادی […]

Read More

عنوان وظیفه: رئیس پوهنحی ژورنالیزم موقعیت وظیفه: کابل ملیت: افغان نوعیت وظیفه: تمام روز معاش: مطابق به پالیسی پوهنتون تعداد بست: 1 نهاد: پوهنتون تابش مدت قرار داد: یک سال (قابل تمدید می باشد)، با در نظرداشت یک دوره امتحانی سه ماهه تجارب لازم: 5 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه تحصیلات: حد اقل ماستری […]

Read More

عنوان وظیفه: استاد پوهنحی اقتصاد (آمر دیپارتمنت اقتصاد ملی) موقعیت وظیفه: کابل ملیت: افغان نوعیت وظیفه: تمام روز معاش: مطابق به پالیسی پوهنتون تعداد بست: 1 نهاد: پوهنتون تابش مدت قرار داد: یک سال (سالانه تمدید میشود)، با در نظرداشت یک دوره امتحانی سه ماهه تجارب لازم: حد اقل سه سال تجربه استادی تحصیلات: حد […]

Read More

عنوان وظیفه: رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی موقعیت وظیفه: کابل ملیت: افغان نوعیت وظیفه: تمام روز معاش: مطابق به پالیسی پوهنتون تعداد بست: 1 نهاد: پوهنتون تابش مدت قرار داد: یک سال (قابل تمدید می باشد)، با در نظرداشت یک دوره امتحانی سه ماهه تجارب لازم: 5 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه تحصیلات: […]

Read More

عنوان وظیفه: استاد پوهنحی حقوق و علوم سیاسی (آمر دیپارتمنت اداره و دیپلماسی) موقعیت وظیفه: کابل ملیت: افغان نوعیت وظیفه: تمام روز معاش: مطابق به پالیسی پوهنتون تعداد بست: 1 نهاد: پوهنتون تابش مدت قرار داد: یک سال (سالانه تمدید میشود)، با در نظرداشت یک دوره امتحانی سه ماهه تجارب لازم: حد اقل سه سال […]

Read More

عنوان وظیفه: استاد پوهنحی اقتصاد (آمر دیپارتمنت اداره و تشبثات) موقعیت وظیفه: کابل ملیت: افغان نوعیت وظیفه: تمام روز معاش: مطابق به پالیسی پوهنتون تعداد بست: 1 نهاد: پوهنتون تابش مدت قرار داد: یک سال (قابل تمدید می باشد)، با در نظرداشت یک دوره امتحانی سه ماهه تجارب لازم: حد اقل سه سال تجربه استادی […]

Read More

عنوان وظیفه: استاد انگلیسی موقعیت وظیفه: کابل ملیت: افغان نوعیت وظیفه: تمام روز معاش: مطابق به پالیسی پوهنتون تعداد بست: 1 نهاد: پوهنتون تابش مدت قرار داد: یک سال (قابل تمدید می باشد)، با در نظرداشت یک دوره امتحانی سه ماهه تجارب لازم: حد اقل سه سال تجربه استادی تحصیلات: حد اقل ماستری جنسیت: مرد […]

Read More

عنوان وظیفه: استاد پوهنحی شرعیات (آمر دیپارتمنت حدیث و تفسیر) موقعیت وظیفه: کابل ملیت: افغان نوعیت وظیفه: تمام روز معاش: مطابق به پالیسی پوهنتون تعداد بست: 1 نهاد: پوهنتون تابش مدت قرار داد: یک سال (قابل تمدید می باشد)، با در نظرداشت یک دوره امتحانی سه ماهه تجارب لازم: حد اقل سه سال تجربه استادی […]

Read More

ما را در فیس بوک دنبال کنید