تماس با ما

بازدیدکنندگان به سرعت می توانند اطلاعات درست را با ارسال ایمیل به پوهنتون تابش، پیدا کنند.

تلفن۱ : 0799722722

تلفن۲ : 0707723724

آدرس : لب جر، خیرخانه ،کابل ،افغانستان