ما را در فیس بوک دنبال کنید

========================================================================================

پوهنحُی شرعیات

پوهنحُی شرعیات  پوهنتون تابش ,در سال 1390 بعد از کسب جواز از وزارت تحصیلات عالی افغانستان  درکنار سه پوهنحُی دیگر این پوهنتون با کمیت {22} تن ازمحصلین از طبقه ذکور و اناث جهت ارایه خدمات تخصصی علوم اسلامی و شرعی به جامعه افغانستان در داخل دو دیپارتمنت 1- فقه و قانون. 2- حدیث و تفسیر تاُسیس گردید.

اهداف کلی پوهنحی شرعیات :

طوریکه همه میدانیم نهاد های تحصیلی شرعی در کشور های اسلامی به ویژه افغانستان از ارزش بلندی در جامعه برخوردار بوده و جایگاه خاص در میان سایر نهاد ها به خود اختصاص داده است.

    بناءً با در نظرداشت اینکه شریعت در تمام امور زندگی انسانی در جوامع اسلامی اعم از اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و… به صورت مستقیم و غیر مستقیم مطمح نظراست از اینرو نقش نهادهای آموزشی در بخش امور دینی برتری خود را نسبت به تمام علوم داشته و می باید در راستای ارایه خدمات آموزشی در این عرصه تلاش های خردمندانه ومدبرانه ارایه گردد.

    پوهنحُی شرعیات پوهنتون تابش با درک اهمیت این رشته همیشه در تلاش است تا خدمات معیاری و با کیفیت را برای جوانان دراین عرصه داشته باشد.

اهداف آموزشی هر دیپارتمنت:

 1. اهداف آموزشی دیپارتمنت فقه و قانون

 

 • هدف معین دیپارتمنت فقه وقانون پوهنحُی شرعیات، تربیه کادرهای مسلکی در عرصۀ نهاد های عدلی وقضایی بوده تا این کادر متخصص که در مهمترین مراجع تصمیم گیری قرار می گیرند ارایه خدمات خوب ومعیاری را در پرتو دساتیر الهی وارشادات نبوی و قوانین نافذه کشور انجام دهند.

زیرا افغانستان در شرایط حاضر به دلیل نداشتن کادر های متخصص ومتعهد در نهاد های عدلی و قضایی با چالش های زیادی مواجه بوده و مردم از این ناحیه با مشکلات بزرگی دست وپنجه نرم می کنند.

بنآ دیپارتمنت فقه و قانون در کل اهداف عمومی ذیل را دنبال می نماید:

 • تربیه‎ قضات مسلکی وتخصصی برای نهاد های عدلی و قضائی به خاطر جلو گیری از فساد و سؤ استفاده.
 • ارایه خدمات خوب در پرتو اساسات دین مبین اسلام و قوانین نافذه  کشور برای شهروندان ومشتریان نهاد های عدلی وقضایی.
 •  احیای مجدد اعتماد از دست رفته نهاد های عدلی و قضایی و اعتماد سازی میان شهروندان و دولت.
 • تطبیق قانون الهی و قوانین وضعی در نهاد های عدلی وقضایی و بدون در نظرداشت هر نوع معامله بشری وسپردن حق به حق دار و تامین عدالت جزائی.
 • جلوگیری از بی ثباتی و بی نظمی در جامعه ؛زیرا هرگاه نهاد های عدلی وقضایی فیصله های شان مبتنی بر قوانین صورت گیرد وهیچ مظلومی خود را ناتوان و هیچ زورمندی خود را توانمند احساس نکند بدون شک در چنین جامعه یی مردم در رفاه و آسایش زندگی شان را به سر خواهند برد.
 •  جلو گیری از جرایم, انحرافات اخلاقی و قانون خدا در زمین خدا.
 • سوق دادن جامعه به سوی عدالت اجتماعی و جلو گیری از بحران های اجتماعی.
 • جلو گیری از هدر رفتن سرمایه مادی کشور.هر گاه در نهادهای عدلی و قضایی که این ماموریت به عهده فارغان این رشته سپرده می شود کار شان را بدور از فساد انجام دهند دقیقآ هیچ فردی از مقامات مسوول در ادارات دولتی و غیر دولتی جسارت نخواهند کرد که سرمایه ملت را به جیب های شان بیندازند. این کار فقط توسط قاضیان آراسته به علوم اسلامی و پیروی از قوانین و متعهد می تواند تحقق یابد و بس.
 • تشویق و ترغیب مردم نسبت به ارزش های اسلامی و انسانی.
 1. اهداف آموزشی دیپارتمنت حدیث و تفسیر

به طور کلی دیپارتمنت حدیث و تفسیر اهداف زیر را دنبال می کند:

 • تربیه کادر های مسلکی برای ارگانهای عدلی و قضائی مجهز به آموخته های احادیث نبوی و در وقت ضرورت تفسیر قضائی قضایای که ضراحت قانونی ندارند.
 • تربیه کادر های متخصص و مسلکی در آموزش دهی مردم در جامعه از طریق منابر ومساجد و یا از طرق رسانه های گروهی.
 • ارایه خدمات خوب در پرتو اساسات دین مبین اسلام برای شهروندان.

آمار استادان

دراین پوهنحی هم اکنون در حدود 22 استاد از شخصیت های فرهیخته و توانای کشور بصورت مداوم و دارای مدارک علمی و تخصصی بلند از طبقه ذکور و اناث مصروف تدریس میباشند.