ما را در فیس بوک دنبال کنید

=========================================================================================

آمریت پروژه وی

پوهنتون تابش غرض تأمین رفاه مادی و سلامت معنوی ابنای وطن در راستای آموزش و تربیت نسل جوان کشور از طریق افزایش ظرفیت ها و بهره گیری های علمی و قابلیت های کاری متناسب به احوال جامعه ونورم های متداول عصر کنونی اساس گذاری شده است. تابش با این ویژه گیها، خود را عهده دار تعلیم و تدریس مؤثر شایقان علوم  در پوهنځی های اقتصاد ، حقوق و علوم سیاسی ،ژورنالیزم وشرعیات دانسته، سعادت ورفاه همه گانی را تنهاو تنها در گرو تربیت کادرهای ورزیده و متخصص با روحیه عالی خدمت گذاری و وطن دوستی میداند.

پوهنتون تابش غرض رسیدن به هدف واحد خود با سائر بخش ها و دیپارتمنت های خود متعهد به خدمت بوده و تلاش های خسته گی ناپذیر  و همیشه گی  خود را درین عرصه داشته است.

آمریت پروژه به منظور ارائه خدمات تحصیلی که بیشتر ان ارتقای ظرفیت بوده و تدویر کورس ها یا برنامه های کوتاه مدت تحصیلی در چوکات این پوهنتون ایجاد شده و از زمان تاسیس ان تا الحال در پهلوی سایر بخش ها، یک بخش فعال پوهنتون به شمار میرود.

فعالیت های عمده این بخش را ارائه خدمات تحصیلی همچو تریننگ ها، کورس های کوتاه مدت، برنامه های ارتقای ظرفیت، طرح برنامه های طویل المدت تحصیلی و بالا بردن کیفیت در سیستم درسی تشکیل میدهد.

مطالب عمده و اصلی

 • برنامه تحصیلی برای کارمندان اداره مرکزی احصائیه در پوهنحی اقتصاد به درجه لیسانس.
 • برنامه آموزشی برای کارمندان کمسیون مستقل انتخابات.
 • انکشاف کریکولم ماستری
 • پلان های آینده
 •  
 • برنامه تحصیلی برای کارمندان اداره مرکزی احصائیه در پوهنحی اقتصاد به درجه لیسانس

برنامه فوق بعد از عقد قرار داد میان پوهنتون تابش و اداره مرکزی احصائیه برای کارمندان ان اداره محترم که فارغ صنف دوازدهم بودند دایر گردیده و جریان دارد.

این برنامه جهت ارتقای ظرفیت کارمندان اداره محترم بوده که کارمندان معرفی شده بعد از سپری نمودن مؤفقانه امتحان ورودی (امتحان کانکور) شامل دوره تحصیل در پوهنحی اقتصاد گردیده اند، محصلین در جریان تحصیل و بعد از ان قادر خواهند بود تا به طور احسن مصدر خدمت واقع شده و حضور مفید برای اداره خود داشته باشند.

ناگفته نباید گذاشت صنف و مواد درسی که در خدمت محصلین از طرف پوهنتون قرار گرفته است معیاری بوده و برابر با استندرد ها و معیار های تحصیلی به سطح کشور و یا بالاتر از ان میباشد. محصلین نیز قادر خواهند بود تا از امکاناتی که برایشان فراهم گردیده استفاده اعظمی برده و در امور کاری خود مؤفق تر از گذشته ظاهر شوند.

کتابخانه پوهنتون که غنی از کتابهای ارزشمند اقتصادی، حقوقی،  علوم دینی و سایر کتب مفید بوده نیز در خدمت محصلین عزیز میباشد تا در اوقات فارغ از درس جهت افزودن معلومات خویش از ان استفاده نمایند.

 تنظیم صنف مربوط آمریت پروژه بوده و تمام امور مربوط به این صنف از طریق این بخش پوهنتون اجرا میگردد و درین قسمت موضوعات مهم مربوط به صنف و درس با ریاست محترم پوهنتون در جریان گذاشته میشود تا این پروسه به طور خوبتر و اکادمیک آن به پیش برده شود.

فعالیت های آمریت پروژه درین برنامه تحصیلی قرار ذیل اند:

 • تهیه و تنظیم حاضری صنف.
 • تهیه و ترتیب تقسیم اوقات درسی.
 • اطلاع دادن به استادان محترم برای درس.
 • اطلاع دادن به مدیریت ترانسپورت پوهنتون جهت آوردن استاد محترم به پوهنتون.
 • یاد داشت نمودن شکایات که از طرف محصلین صورت میگیرد و رسیدگی به شکایت بدون کدام تعلل.
 • دریافت و ارسال مکاتیب اداره مرکزی احصائیه و هماهنگی ان با مدیریت تحریرات.
 • سیمینار ها
 • امتحانات
 • و سایر موضوعات مربوط به صنف، وظایف امریت پروژه میباشد.
 • برنامه اموزشی برای کارمندان کمسیون مستقل انتخابات

برنامه آموزشی (تریننگ) مدیریت و رهبریت برای کارمندان کمسیون مستقل انتخابات به منظور ارتقای ظرفیت.

این برنامه که هدف ان ارتقای ظرفیت کارمندان کمسیون مستقل انتخابات بود،‌ توسط استادان ورزیده که در پوهنتون تابش مصروف تدریس هستند ارائه گردید.

تهیه مواد درسی برنامه اموزشی، تنظیم ترانسپورت، هماهنگی با کمسیون مستقل انتخابات وسایر مواد مورد ضرورت برنامه اموزشی را بخش آمریت پروژوی تنظیم و تهیه نمود.

 • انکشاف کریکولم ماستری

آمریت پروژوی در پهلوی سایر برنامه های انکشافی و کوتاه مدت خویش، در قسمت انکشاف کریکولم برای برنامه های ماستری نیز فعالیت نموده است.

میتوان یاد آورد شد که کریکولم به دو زبان (انگلیسی و دری) برابر با معیار ها و موازین تهیه گردیده است. در قدم اول کریکولم ماستری در پوهنحی های اقتصاد و حقوق تهیه گردیده است و کار جهت غنی ساختن ان جریان دارد و پوهنتون تابش در نظر دارد تا در آینده دیپارتمنت های ماستری خویش را انکشاف داده و عملاً فعالیت های خویش را آغاز کند.

 • پلان های آینده
 • ایجاد لابراتوار یا استدیو برای پوهنحی ژورنالیزم.
 • تبدیل نمودن چپتر نوت ها به کتب درسی به همکاری آمریت نشرات.
 • تهیه کریکولم دیپارتمنت احصائیه در پوهنحی اقتصاد.
 • تکمیل کریکولم برای برنامه ماستری.