ما را در فیس بوک دنبال کنید

                                           رهبری پوهنتون تابش 

===========================================================================================

                                           پوهنمل عبدالصمد غفوری

                                               رئیس عمومی   

*****************************************************************************

                                      بشیر احمد فقیری

                                    معاون امور محصلان 

*******************************************************************************

                                    فرهاد جمشید

                              معاون مالی و اداری

*******************************************************************************

                                   داکتر میر اکرم میرزاد

                              رئیس پوهنحی ژورنالیزم

*****************************************************************************

                                                      شفیق الله حبیبی

                                          رئیس پوهنحی اقتصاد