ما را در فیس بوک دنبال کنید

          

**********************************************************************************************************************

                                             محمد امان اکرمی 

                                               آمر پروژه وی

 

**********************************************************************

                                            محمد شعیب صفی

                                       مدیر عمومی خدمات 

**********************************************************************

                                             عبدالفتاح موحد

                         مدیر تدریسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

 

 

**********************************************************************

                                           عبدالغفار پردلی

                            مدیر تدریسی پوهنحی اقتصاد

**********************************************************************

                                         ولایت خان وزیری

                          مدیر تدریسی پوهنحی ژورنالیزم

**********************************************************************

                                  محمد راشد احمدزی

                                    مدیر مالی

**********************************************************************

                                         حسیب الله انوری

                                       مدیر مالی

**********************************************************************

                                                ساحل رسا

                                    مدیر ارتقای کیفیت

**********************************************************************

                                            زرشاه زاهد 

                                      مدیر اداری 

 

 

 

************************************************************************

                                             ماورا سیدخیلی

                                       مدیره تحریرات

 

 

 

**********************************************************************

                                        احمد شاه درانی 

                                    مدیر کتابخانه

**********************************************************************

                                              محمد عمر

                                             داکتر 

**********************************************************************

                                             فرهاد فرامرز

                                        مدیر نشرات 

*********************************************************************

                                            احمد فواد 

                                   مدیر چاپخانه

**********************************************************************

                                        سلیمان صدیقی 

                          مسئول انترنت کلپ و استدیو

 

**********************************************************************

                                            احمد صمیم عزیزی

                            کارمند مدیریت عمومی محصلان

**********************************************************************

                                        همایون دربار

                        کارمند مدیریت عمومی محصلان

**********************************************************************

                                                  سمانه سلیمی

                              کارمند مدیریت عمومی محصلان

 

 

 

**********************************************************************

                                                الماس خان 

                                       کارمند چاپخانه

**********************************************************************

                                           احمد فهیم 

                                   کارمند چاپخانه