ما را در فیس بوک دنبال کنید

اشتراک تیم ELSA (EMC2) پوهنتون تابش در ورکشاپ آموزشی قانون WTO  در کشور بحرین از 14 الی 18 اکتوبر

پوهنتون تابش به حیث نخستین نهاد اکادمیک در کشور به رقابت های محکمه تمثیلی ELSA (EMC2) on WTO Law سازمان تجارت جهانی که در تایلند و سویتزرلند (سویس) برگزار خواهد شد راه یافت و تاریخ سازی نمود.

این رقابت ها که بنام ESLA (EMC2) در قانون WTO مسمی است، دانش حقوقی در عرصه تجارت بین الملل را از طریق ارائه موضوعات به طور شفاهی در مقابل هیئت های بین المللی، تقویت می بخشد.

در این رقابت ها، تیم های منتخب از پوهنتون های سراسر جهان اشتراک می نمایند که مرحله نهایی رقابت ها همه ساله در کشور سویتزرلند (سویس) دایر می گردد.

قابل ذکر است که، محصلان برتر و ممتاز پوهنحی حقوق پوهنتون تابش برنامه های آموزشی فشرده را به منظور آماده گی هر چه بهتر برای اشتراک در مسابقات بین المللی سپری می نمایند. تیم WTO، اخیراً ورکشاپ آموزشی  شان را در کشور بحرین از تاریخ 14 الی 18 اکتوبر به پایه اکمال رساندند.

تیم محکمه تمثیلی WTO پوهنتون تابش متشکل از 4 تن محصلان نخبه هر یک فریدون صالحی، حمید الله همدرد، هدایت الله جلال و محمد امان اکرمی می باشد که بعد از گذراندن چند مرحله امتحان رقابتی این تیم توسط مربیان با تجربه و دانش آموخته هر یک خانم کولوفلو کوگلر و آقای سیرت احمد خالد حیدری برنامه های آموزشی خود را فرا می گیرند.