گفتمان تحلیلی قانون منع خشونت علیه زنان‎

موږ په فیسبوک کې تعقیب کړئ

پوهنځی های حقوق وعلوم سیاسی وشرعیات پوهنتون تابش گفتمان تحلیلی قانون منع خشونت علیه زن ومسابقۀ رقابتی میان محصلین پوهنځی های مذکور را به ارتباط هفتۀ مبارزه با منع خشونت علیه زن با همکاری شبکۀ منطقوی زن وشرکت مشاور ریاست اجرائیه در امور زنان وعضو شبکه استاد شهلا “فرید”، رئیس مؤسسۀ تحقیقاتی حقوق زنان واطفال وعضو شبکه استاد زرقا “یفتلی” و معاون انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان وعضو شبکه نجلا “راحل” در تالار پوهنتون تابش برگزار نمود.
در ختم برنامه از میان (۳۰) نفر محصلین، ده نفر به حیث محصلین برتر از طرف هیئت ژوری مشخص گردید. برای محصلین برتر مجموعۀ از قوانین کشور بطور مکافات توزیع گردید.